Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
18 januar 2024

Ændring af planloven er trådt i kraft

En ændring af planloven og nogle beslægtede love er trådt i kraft 1. januar 2024. Loven indeholder en række nye muligheder samt krav til kommunernes administration af planloven.

Baggrunden for loven er den revision af planloven, som blev foretaget i 2017, i hvilken forbindelse en række politiske partier aftalte, at der skulle ske en evaluering af lovændringerne fra 2017. Evalueringen ført til en politisk aftale, som nu implementeres ved lovændringen. Loven indeholder en række ændringer med vidt forskellige sigte, hvor følgende skal fremhæves:

Kommunerne får fremover pligt at inddrage en helhedsorienteret strategisk planlægning for bymidter i kommuneplanen. Formålet hermed er at sikre og understøtte udviklingen af levende bymidter i små og mellemstore byer under inddragelse private aktører.

Loven ændrer også kommunernes mulighed for at administrere ved påbud på grundlag af kommuneplaner, idet påbud fremover kan nedlægges overfor forhold som allerede er lovligt etablerede efter planloven, men som er ulovlige efter byggeloven på grund af manglende tilladelse efter anden lovgivning. Denne lovændring lukker et ”hul” i loven, som i nogle situationer gjordet det fordelagtigt at bygge eller ændre anvendelse af bebyggelse ulovligt uden at søge byggetilladelse.

Kommunerne får fremover mulighed for i lokalplaner at fastsætte bestemmelser om en række forhold, som ikke tidligere har kunnet reguleres i en lokalplan. Kommunerne kan herunder bestemme, at konkrete bygninger kun må anvendes som ungdomsboliger til studerende. På denne måde får kommunerne mulighed for at reservere de omfattede boliger til en bestemt brugergruppe, hvilket ellers normalt ikke kan lade sig gøre efter planloven. Samtidig får kommunerne mulighed for at stille krav om, at der skal etableres ladestandere i lokalplanområdet samt for at regulere, om der indenfor et lokalplanområde må opføres bebyggelse til religiøse formål, og hvor sådanne bygninger i givet fald må placeres.

Lovændringen indskrænker endvidere stiftsøvrighedens adgang til at gøre indsigelser mod solceller og vindmøller i nærheden af kirker, således at stiftsøvrigheden fremadrettet alene kan gøre indsigelse mod projekter indenfor 1.000 meter fra en kirke, dog 2.000 meter for meget høje vindmøller.