Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
11 maj 2023

Ændring af praksis vedrørende betaling af tinglysningsafgift for overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver

Ved Højesterets dom af den 2. februar 2021, SKM2021.110.HR, ændrede Højesteret anvendelsesområdet for tinglysningsafgiftslovens § 6 a, idet Højesteret ændrede fortolkningen af hvilke selskaber m.v., der kan tinglyse adkomstændringer vedrørende fast ejendom med nedsat afgift i forbindelse med fusion, fission, omdannelse og tilførsel af aktiver.

Det følger af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt., at ”For tinglysning af adkomstændringer ved selskaber m.v.’s fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.850 kr.”

Der skal efter bestemmelsen alene betales den faste afgift ved visse adkomstændringer. I øvrige situationer anvendes som udgangspunkt tinglysningsafgiftslovens § 4, hvorefter der ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom skal betales dels den faste afgift på 1.850 kr. (2023-takst), dels en variabel afgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen.

Højesteret udtalte, at begrebet ”selskaber” i bestemmelsens forstand ikke kan begrænses til bestemte selskabsformer, hvorfor dommen indebærer en lempelse af den hidtil gældende praksis. Indtil dommen var det kun selskaber omfattet af selskabsloven, der var omfattet med den konsekvens, at interessentskaber og kommanditselskaber som udgangspunkt var omfattet af lovens § 4, hvorefter der også skulle betales den variable tinglysningsafgift.

I den konkrete sag fandt Højesteret, at både det indskydende selskab (interessentskab) og det modtagende selskab (partnerselskab) er omfattet af begrebet ”selskaber” i § 6 a’s forstand.

På baggrund af Højesterets dom har Skattestyrelsen udsendt et nyt styresignal, SKM2023.2.SKTST, hvorefter det nu er Skattestyrelsens opfattelse, at ”selskaber” må omfatte alle selskabstyper, der har retsevne efter de civilretlige regler.

Mulighed for genoptagelse af sager, hvor der er betalt tinglysningsafgift

Der er mulighed for at få genoptaget sager, hvor der er betalt fuld tinglysningsafgift efter lovens § 4 som konsekvens af, at parterne ikke blev anset som værende ”selskaber” i § 6 a’s forstand.

En ordinær genoptagelse af sagen kan ske, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Herudover er der mulighed for at få sagen ekstraordinært genoptaget for afgiftsperioden maj 2013 og senere. Anmodning herom skal fremsættes senest den 5. juli 2023.

Fremgangsmåde for anmodning om genoptagelse fremgår nærmere af styresignalet fra Skattestyrelsen, SKM2023.2.SKTST – se https://skat.dk/data.aspx?oid=2366169.