Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
01 februar 2024

Ændring af reglerne om konkurskarantæne er på vej

Den 5. juli 2023 offentliggjorde konkursrådet en ny betænkning om reglerne om konkurskarantæne. Her kom konkursrådet med forslag til ændringer af flere af reglerne om konkurskarantæne. Betænkningen er sendt i høring, og der ventes herefter politisk stillingtagen til anbefalingerne. Nogle af de væsentligste anbefalinger gennemgås her.

Efter de regler, som der er i dag, kan konkurskarantæne pålægges, hvis en person har deltaget i ledelsen af et konkursramt selskab, og som grundet groft uforsvarlig forretningsførelse må anses som værende uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Tilføjelse af en ikke-udtømmende liste over tilfælde, der kan medføre konkurskarantæne

En af de mest væsentlige anbefalinger, som konkursrådet er kommet med, er, at der i konkursloven skal tilføjes en ikke-udtømmende liste over, hvad der anses at være groft uforsvarlig forretningsførelse. Listen foreslås blandt andet at omfatte:

  • Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til skatte-, told- eller afgiftsloven
  • Tilsidesættelse af bogførings- og regnskabsmæssige pligter
  • Dispositioner, der ikke er forretningsmæssigt begrundet, og som har bidraget til, at skyldnerens aktivmasse er blevet reduceret til skade for kreditorer
  • Stråmandsvirksomhed
  • Drift ud over håbløshedstidspunktet

Varighed af perioden for konkurskarantæne

Efter de nuværende regler pålægges konkurskarantæne som udgangspunkt for en treårig periode. Der kan ikke gives en længere karantæneperiode end 3 år, men hvis særlige grunde taler for det, kan perioden forkortes.

Konkursrådet har dog foreslået, at der skal kunne pålægges konkurskarantæne i op til 5 år, hvis medlemmet af ledelsen har handlet særligt groft uforsvarligt. Modsætningsvist skal karantæneperioden kunne forkortes eller i særlige tilfælde bortfalde, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Konkursrådet har ligeledes foreslået, at der skal kunne indgås forlig om længden af karantæneperioden, der dog som minimum skal være et år og i øvrigt være rimelig. Forlig skal i alle tilfælde stadfæstes af skifteretten.

Privates adgang til registeret over personer, der er i konkurskarantæne

Da arbejdet med den nye betænkning blev igangsat, blev konkursrådet anmodet om at tage stilling til, hvordan private kan få adgang til oplysningerne i konkurskarantæneregisteret om pålagte karantæner. Som reglerne er i dag, er det alene enkelte offentlige myndigheder, der har adgang hertil.

Konkursrådet konkluderede i betænkningen, at vurderingen af hvorvidt private skal have adgang til registeret, er en politisk beslutning, og kom med forslag til fire modeller for hvordan det kan lade sig gøre. Konkursrådet peger i betænkningen dog på en model, hvor der oprettes en konkurskarantæneattest, som kan udleveres til dem, der har en berettiget interesse, og/eller kan indhentes hos erhvervsstyrelsen af private efter samtykke. Denne anbefales af konkursrådet, idet den anses for at indebære den mindste risiko for, at en konkurskarantæne får en mere vidtgående virkning end hvad der er tilsigtet.

Har du spørgsmål til den nye betænkning om konkurskarantænereglerne, og hvilke konsekvenser det eventuelt kan have for dig, står Codex Advokater klar til at rådgive dig om både de nuværende og eventuelt kommende regler.