Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

09 september 2021

Aktie- og anpartsselskabers hjemsted

Der kan ved en søgning i CVR-registret – www.cvr.dk – findes oplysning om blandt andet et aktie- eller anpartsselskabs adresse i Danmark. En sådan adresse kaldes tillige for selskabets hjemsted. Det er efter Selskabsloven et krav, at et dansk aktie- og anpartsselskab har et hjemsted og dermed en adresse i Danmark, således at det er muligt for myndigheder mv. at kunne kontakte selskabet.

Det er imidlertid ikke et krav, at selskabets adresse/hjemsted anføres i selskabets vedtægter i forbindelse med stiftelsen af selskabet. Såfremt selskabets hjemsted/adresse er anført i vedtægterne, kræver det dog, at vedtægterne ændres, hvis selskabets adresse/hjemsted skal ændres. En adresseændring kræver således, at der opnås det nødvendige flertal for vedtægtsændring blandt kapitalejerne. Det vil kræve, at mindst 2/3 af kapitalejerne stemmer for vedtægtsændringen samt, at det svarer til mindst 2/3 af den repræsenterede stemmeberettigede kapital. Det bemærkes, at et selskabs vedtægter kan indeholde skærpede krav til vedtægtsændring.

Skal den daglige ledelse befinde sig på selskabets hjemsted?

Der er intet krav om, at selskabets hovedkontor skal være beliggende samme sted som selskabets hjemsted. Der føres således ingen kontrol med, at selskabets daglige ledelse er til stede på hjemstedet. Ofte vil der imidlertid være sammenfald mellem selskabets hovedkontor og hjemsted.

Risikoen ved manglende angivelse af hjemsted

Hvis selskabet ikke har en adresse i Danmark (hjemsted), hvor selskabet kan træffes, risikerer selskabet at blive tvangsopløst. Erhvervsstyrelsen vil i disse tilfælde ofte fastsætte en frist inden for hvilken, selskabet kan få registreret en adresse i Danmark, hvor selskabet kan træffes på. Hvis dette ikke sker, vil Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet, hvorefter selskabet vil ophøre med at eksistere. I visse tilfælde vil det dog være muligt at få selskabet genoptaget, selv om selskabet er taget under tvangsopløsning og dermed undgå, at selskabet ophører med at eksistere.