Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

18 november 2021

Bestyrelsesansvarsforsikring – en redningsbåd i hård sø

Indtil Finanskrisens indtræden var der ikke den store fokus på ansvarsforsikringer i bestyrelseslokalerne. Efter Finanskrisen er dette billede imidlertid ændret væsentligt. Både forsikringsselskaber og forsikringsmæglere melder således om en kraftig stigning i antallet af erstatningskrav mod bestyrelser.

To hovedtyper af erstatningskrav

Typisk lander sagerne om erstatning i to hovedkategorier:

Enten opstår kravet om erstatning på baggrund af en forudgående konkurs, hvor der efterfølgende rejses krav mod de tidligere bestyrelsesmedlemmer fra enten boets og/eller enkelte kreditorers side. Erstatningskravet rejses typisk, fordi opfattelsen er, at driften er fortsat langt ud over det acceptable henset til selskabets økonomiske situation og herunder særligt dets likviditetsberedskab – oftest kendt som håbløshedskriteriet – eller at der i øvrigt er udøvet groft fejlagtige forretningsmæssige skøn, hvor den såkaldte ”business judgement rule” dog gør, at der er en forholdsvis bred margin for fejlskøn.

Alternativt opstår kravet på baggrund af decideret svigagtige foreteelser eller væsentligt fejlagtige oplysninger, hvor enten aktionærkredsen eller selskabets kreditorer har lidt et tab på baggrund heraf, og hvor det er de pågældendes opfattelse, at bestyrelsen enten ikke har udøvet tilstrækkelige kontrolfunktioner eller har afgivet væsentlige fejlagtige oplysninger mod bedre vidende.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt

Uanset hvad vil et krav rejst mod en eller flere bestyrelsesmedlemmer være et personligt krav. Det vil altså sige, at de pågældende medlemmer hæfter personligt – og ofte solidarisk – med deres samlede formue for kravet. Udsigten til potentiel økonomisk ruin kan i sig selv være slemt nok. Hertil kommer, at disse sager ofte verserer i adskillige år og for flere retsinstanser, og derfor vil de indstævnte bestyrelsesmedlemmer kunne se frem til en årelang mental hård belastning, før sagen endelig finder sin afslutning. Også selv om medlemmet i sidste instans må ende med at blive frifundet for kravet. Dertil kommer de meget væsentlige omkostninger ved sagens førelse – ofte også selv om medlemmet i sidste instans må blive frifundet.

Tegn en bestyrelsesansvarsforsikring

Eneste reelle måde at sikre sig mod ovenstående på vil være at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Enten personligt på én selv som bestyrelsesmedlem, hvilket oftest er mest relevant, hvis man sidder i en række bestyrelser. Alternativt/supplerende således at der tegnes en fælles forsikring for hele bestyrelsen i selskabets regi, hvor selskabet afholder udgifterne herved. En sådan forsikring vil ofte også meddække direktionen

De dyre og de billige forsikringer

Bestyrelsesansvarsforsikringer kommer i mange former og i mange prisniveauer. Ofte hører man som en væsentlig indsigelse, at sådanne forsikringer er meget dyre, og at det vil være at skyde gråspurve med kanoner at tegne en fuld bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i mindre selskaber. Det er korrekt, at der findes dyre produkter på markedet, som kan være svære at tackle omkostningsmæssigt for de mindre selskaber.

Omvendt findes der imidlertid også efterhånden en del billigere alternativer på markedet, hvor dækningen erkendtligt er ringere, men hvor produkterne til gengæld typisk er ganske prisattraktive. Der er derfor reelt ikke nogen egentlige undskyldninger for at undlade tegningen af en bestyrelsesansvarsforsikring.

Små selskaber har et større behov

Faktisk kan man som en generel tommelfingerregel sige, at jo bedre selskabet har råd til at tegne forsikringen, jo mindre behov er der ofte herfor. Det er sjældent i de selskaber, hvor både soliditeten og likviditeten er i top, at kravene opstår. Alligevel er det ofte her, at forsikringerne er på plads. Det er langt oftere i de mindre selskaber, der står på vaklende fødder, og hvor likviditeten er stram, at det viser sig, at forsikringen enten slet ikke er tegnet eller bliver tegnet alt for sent.

Som bestyrelsesmedlem skal man stedse stå last og brast med selskabet – kaptajnen bliver på broen, også selv om skibet kommer ud i hård sø med muligt skibbrud til følge. Alligevel bliver man nødt til at stille sig selv spørgsmålet: Ønsker jeg at stå så meget last og brast, at det i sidste instans kan koste mig druknedøden, eller sørger jeg for at have redningsbåden klar forinden?

Kontakt os

Der findes rent praktisk en række overvejelser, som en bestyrelse skal igennem, forinden bestyrelsen lægger sig fast på omfanget og karakteren af en bestyrelsesansvarsforsikring. Det fører dog for vidt nærmere at redegøre for her.

Forsikringsselskaberne kan naturligvis i et vist omfang bistå i den sammenhæng, ligesom der også findes forsikringsmæglere, som rådgiver herom.

Vi bistår imidlertid også gerne med en uforbindende indledende sparring om emnet, og du er i givet fald meget velkommen til at kontakte os for en snak.