11. juni 2018

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

I maj 2018 blev der vedtaget en lovændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde.
11. juni 2018

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet

Den 21. juni 2018 blev det nye AB-system offentliggjort.
11. juni 2018

Fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark og danske domme i udlandet

Når et fremmed lands domstole afsiger dom i en sag, som har betydning for selskaber eller personer i Danmark...
11. juni 2018

Flyttesyn – husk kopi af rapporten

Som udlejer er man underlagt strenge krav i forbindelse med lejers fraflytning.
11. juni 2018

Deltidsansatte med handicap

Forskelsbehandlingsloven blev vedtaget i 1996 for at implementere EU-regler.
20. februar 2018

Niels Johansen vinder omtalt sag om patienterstatning i Højesteret

I en dom fra den 7. december 2017 har Højesteret taget stilling til et spørgsmål om tilbagebetaling af erstatning, som en patient havde fået for en forkert diagnose.
20. februar 2018

Ny ferielov

Folketinget har i januar 2018 vedtaget to nye love vedrørende ferie.
20. februar 2018

Forslag til lov om forretningshemmeligheder

Der er fremsat et forslag til Lov om forretningshemmeligheder.
20. februar 2018

Digital kommunikation i boliglejeforhold

Den 1. januar 2018 trådte ændringer i lejeloven og almenlejeloven i kraft. De nye regler vedrører brug af digital kommunikation i lejeforhold.
20. februar 2018

Moderselskab kom til at hæfte for datterselskabs sagsomkostninger

Ny dom fra Højesteret om muligt hæftelsesgennembrud understreger ledelsens ansvar.
24. oktober 2017

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Den 1. januar 2018 træder en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft.
24. oktober 2017

Hvem af dine ansatte må se dokumenter i retssager, som din virksomhed er part i?

Danmarks Domstole har nu åbnet sagsportalen minretssag.dk, hvor alle civile retssager fremover behandles digitalt.
24. oktober 2017

Den såkaldte “konefinte” bliver afskaffet pr. 1. januar 2018

Man bruger i daglig tale udtrykket ”konefinten” om den situation, hvor en (forventelig) insolvent skyldner har overført sine ejendele til ægtefællen, og dermed forsøger at bringe sine aktiver i kreditorly.
24. oktober 2017

Status på databeskyttelsesforordningen?

Selv om databeskyttelsesforordningen først træder i kraft den 25.maj 2018, arbejder myndighederne på højtryk for at afklare og fastlægge den nationale regulering, som databeskyttelsesforordningen åbner op for.
16. juni 2017

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Der er muligvis lempelser på vej vedr. bo- og gaveafgifter.
16. juni 2017

Planloven er blevet “moderniseret”

Med virkning fra 15. juni 2017 er der gennemført en række ændringer i planloven.
16. juni 2017

Krav om registrering af reelle ejere trådte i kraft den 23. maj 2017

Lov nr. 262 af 16. marts 2016, som vi har beskrevet i et tidligere nyhedsbrev, som kan findes her, er nu trådt i kraft.
07. april 2017

World Leading Legal Network

Press Release: Mackrell International in Chambers Guide as Leading Global Network for fifth year running.
31. marts 2017

Janus Holst Topp har vundet en retssag om bødeforlæg

Fik bødeforlæg på 610.000 kr. – slap med 8.000 kr.
29. december 2016

Ny markedsføringslov

Erhvervs- og Vækstministeriet har fremsat lovforslag om en ny markedsføringslov, der skal træde i kraft i juli 2017.
29. december 2016

Sådan sikrer du din digitale arv

Der har i den seneste tid været en del fokus på digital arv.
29. december 2016

Ændringer i Selskabsloven og Årsregnskabsloven

Erhvervs- og Vækstministeriet har fremsat lovforslag om kapitalselskabers mulighed for at yde lån til deres kapitalejere m.v., som blev endeligt vedtaget den 1. december 2016. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2017.
23. december 2016

Kent Kragh vinder sag om fraflytningsrapporter

Der er alvor bag ordene, når det i Lejelovens § 98 slås fast, at ”Fraflytningsrapporter skal udleveres til lejeren ved synet..”.
16. december 2016

Finn Dyhre Hansen vinder forbudssag for Quickfire ApS i Sø- og Handelsretten

Sagen handlede om en midlertidig afgørelse om forbud og påbud og drejede sig om, hvorvidt Quickfire ApS, ved at benytte sit logo og en tilsvarende etiket, havde krænket Burner International A/S’s rettigheder i henhold til varemærkeretten og markedsføringsloven.
31. maj 2016

Persondataforordning endeligt vedtaget i EU

EU har siden 2012 arbejdet med at styrke borgernes beskyttelse af persondata for at imødekomme udviklingen siden persondatadirektivet fra 1995.
31. maj 2016

Nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for medarbejderaktier

Regeringen har sendt et lovforslag om gunstigere skattevilkår for medarbejderaktier i høring.
31. maj 2016

15% reglen – principiel kendelse fra Højesteret

Højesteret har afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom ved udlodning fra et dødsbo til en arving.
17. marts 2016

Invester i Trekantområdet

Codex Advokater støtter et regionalt initiativ, så virksomheder og investorer kan finde hinanden – Invester i Trekantområdet. Læs mere her
14. oktober 2015

Codes Virksomhedstjek – et godt redskab til virksomheder

I Danmark har vi et stort antal små og mellemstore virksomheder, som danner rygraden i det danske erhvervsliv.
14. oktober 2015

Pas på du ikke aldersdiskriminerer

Der er igennem de seneste år kommet mere og mere fokus på sager om virksomheder, som med baggrund i alder har diskrimineret medarbejdere eller ansøgere til ledige stillinger.
20. maj 2015

Dækning af klienters indestående på klientkonti

Med virkning fra den 1. juni 2015 er der indført nye regler for dækning af en klients indestående på advokaters klientbankkonti.
12. august 2014

Nyt offentligt Ejerregister

Folketinget behandler i øjeblikket en ændring af selskabsloven, som, hvis den vedtages, vil betyde, at der indføres et nyt online ejerregister, hvor ejerskab eller panteret (forudsat, at panthaver har råderet over stemmeretten) til 5 % eller mere i danske aktie-, partner-, anparts- og iværksætterselskaber, fremadrettet skal registreres.