Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
27 februar 2020

Coronavirus – er det force majeure?

Normalt er der ikke stor interesse for bestemmelser om force majeure i en kontrakt. Men udbruddet af coronavirus, der allerede har forårsaget stor ustabilitet, er allerede blevet brugt som begrundelse for manglende leveringer. Vi sætter fokus på, om coronavirus rent faktisk er force majeure, og hvad det betyder.

Udgangspunktet med hensyn til sælgers leveringsforpligtelse og ansvar

Efter dansk køberet er en sælger som udgangspunkt forpligtiget til at levere de aftalte varer eller ydelser til sin køber i overensstemmelse med, hvad parterne har aftalt, herunder på det aftalte sted og til det aftalte tidspunkt.

Hvis en sælger ikke opfylder sine forpligtelser i overensstemmelse med aftalen, er der som det klare udgangspunkt tale om misligholdelse af kontrakten, og køberen kan derfor som udgangspunkt kræve erstatning fra sælgeren, hvis den udeblevne eller forsinkede levering af varerne påfører køberen et økonomisk tab.

Dette udgangspunkt gør sig gældende, uanset om det er den danske købelov, der finder anvendelse i aftaleforholdet, eller om det er den internationale købelovskonvention (CISG), der er gældende.

Retsgrundlag for undtagelser til sælgers ansvar for manglende levering

Udgangspunktet om rettidig levering er imidlertid ikke uden undtagelser. Den danske køberet indeholder nemlig flere undtagelser, som kan bevirke, at en sælger i helt særlige tilfælde ikke er ansvarlig for en manglende eller en forsinket levering.

Herudover kan sælgeren også have aftalt, at der skal gælde en force-majeure klausul i aftalen mellem parterne. Mange kommercielle aftaler indeholder en force-majeure-klausul, men de kan være formuleret på forskellige måder.

Hvis parterne har indsat en force-majeure-klausul, vil sælgerens mulighed for at gøre brug af den aftalte klausul afhænge af den konkrete aftale om force majeure.

En sådan klausul kan være formuleret mere eller mindre bredt. Hvorvidt en sælger kan undslå sig ansvar med henvisning til coronavirussen, må derfor i første omgang afgøres ud fra en konkret fortolkning af det konkrete aftalevilkår.

Hvis klausulen opremser forskellige begivenheder, der ifølge aftalen skal betragtes som en force-majeure-begivenhed, og klausulen nævner ”omfattende epidemi”, ”pandemi”, ”sundhedskrise” eller lignende, må det anses for sandsynligt, at sælgeren kan slippe for et ansvar ved at aktivere klausulen og med henvisning til coronavirussen.

Generelt om force majeure-hændelser

Force-majeure er et internationalt anerkendt begreb og retsnorm, som i vid udstrækning anerkendes og bruges i kommercielle retsforhold over hele verden.

På grund af de vide udbredelse af normen findes der også forskellige definitioner og anvendelser af begrebet.

Normalt defineres en force majeure-begivenhed dog som en udefrakommende og upåregnelig/uforudsigelig begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør det umuligt for en aftalepart at opfylde sine kontraktuelle forpligtelser. Begivenheder, der normalt falder inden for denne definition, er fx naturkatastrofer, krig, oprør, brand, udførelsesforbud.

Hvis parterne ikke har indsat en force majeure-klausul i aftalen

Hvis parterne ikke selv har indsat en force-majeure-klausul eller anden lignende klausul i aftalen, vil sælgerens mulighed for at påberåbe sig force-majeure med henvisning til coronavirussen afhænge af de køberetlige regler, som aftalen er reguleret af.

Hvilke køberetlige regler, som finder anvendelse, afgøres af de såkaldte lovvalgsregler, men i almindelige handelsforhold giver de i vid udstrækning parterne adgang til selv at aftale det gældende regelsæt. Som regel vil handelsparterne også selv udtrykkeligt have bestemt hvilken landsret eller hvilket regelsæt, der skal finde anvendelse i aftaleforholdet, og det kan fx være ”dansk ret”.

Kan en sælger holde sig ansvarsfri med henvisning til en bestemmelse om force-majeure?

Hvis det er ”dansk køberet”, der finder anvendelse, vil det være købelovens § 24 eller CISG art. 79, der bliver afgørende for, hvorvidt sælgeren kan påberåbe sig force-majeure med henvisning til coronavirussen.

Hvis det er købelovens § 24 eller CISG art. 79, der finder anvendelse, vil det blive afgørende om de specifikke betingelser, som bestemmelserne nævner, er opfyldte.

Hvis en sælger skal kunne påberåbe sig ansvarsfrihed over for en køber til trods for sælgerens manglende eller forsinkede levering af de aftalte varer, skal den relevante bestemmelses betingelser nemlig være opfyldte.

Hvis det er købelovens § 24, der finder anvendelse, er det både en betingelse, at der foreligger såkaldt artsumulighed, og at denne skyldes en upåregnelig/uforudsigelig begivenhed, som er af helt ekstraordinær karakter, dvs. en force majeure-begivenhed.

Det forhold, at der skal foreligge såkaldt artsumulighed indebærer, at det skal være umuligt for enhver sælger, som sælger den type af varer, at levere de aftalte varer. Hvis umuligheden alene kan tilskrives forhold hos netop denne konkrete sælger, er dette krav derfor ikke opfyldt.

Kan det nuværende udbrud af coronavirus betragtes som en force-majeure efter dansk ret?

Hvorvidt det nuværende udbrud af coronavirus kan og skal betragtes som en force-majeure begivenhed efter gældende dansk ret afhænger af en fortolkning, og derfor må det vurderes, om epidemien og/eller myndighedernes efterfølgende reguleringer af infrastruktur m.v. kan kvalificeres som sådanne ekstraordinære omstændigheder, der nævnes i den relevante lovbestemmelse.

Ingen af ovenstående bestemmelser siger noget direkte om, hvorvidt en epidemi, pandemi eller en international sundhedskrise som den foreliggende kan eller skal betragtes som en force-majeure-begivenhed, der kan bevirke en sælgers ansvarsfrihed.

I fortolkningen kan man se på om virusudbruddet til gengæld kan eller bør sidestilles med de ekstraordinære omstændigheder som udtrykkeligt bliver nævnt i loven og i retspraksis.

Her kan det anføres, at FN´s verdenssundhedsorganisation WHO for nyligt har besluttet at erklære udbruddet for en ”folkesundhedsmæssig nødsituation af international bekymring”. Dette er et forhold, som i hvert fald anføres som argument for, at udbruddet af coronavirus må kvalificeres som en ekstraordinær hændelse.

Hvis sælgeren skal blive ansvarsfri, er det som sagt også et krav, at omstændighederne har været upåregnelige for sælgeren. Her kan man måske anføre, at tidligere omfattende virus-udbrud i Kina (fx SARS- epidemien i 2002 og 2003) burde have fået en sælger, der opererer i Kina, til at overveje sandsynligheden for, at der kunne komme flere omfattende virus-udbrud i Kina, som kunne påvirke hans virksomhed, og at sælgeren derfor burde have sikret sig imod en sådan krise.

Hvorvidt udbruddet af coronavirus og/eller de afledte konsekvenser heraf kan betragtes som en force-majeure-begivenhed i et givent aftaleforhold, må i sidste ende afgøres af domstolene og øvrige relevante retsinstanser.

Yderligere overvejelser, herunder om bevisbyrden og andre forpligtelser

En sælger eller en anden aftalepart, som ikke kan levere de aftalte varer til sin køber til det aftalte tidspunkt, og som mener, at den udeblevne eller forsinkede levering skyldes coronavirussen og/eller de afledte konsekvenser, må bevise, at loven eller aftalens betingelser for at påberåbe sig force-majeure er opfyldte.

I den forbindelse må sælgeren blandt andet påvise, hvordan virus-udbruddet konkret har påvirket sælgers virksomhed, og gør det umuligt for sælger at levere til det aftalte tidspunkt. Udbruddet skal have haft direkte konsekvenser for sælgers virksomhed.

De retlige konsekvenser af sælgerens påberåbelse af force-majeure

Hvis en sælger lykkedes med at påvise, at betingelserne for at påberåbe sig loven eller aftalens bestemmelse om force-majeure er opfyldte, bevirker det, at sælgerens forpligtelse til at levere varerne suspenderes, så længe det er umuligt for sælgeren at levere varerne, og at sælgeren samtidig ikke kan gøres erstatningsansvarlig for den manglende eller forsinkede levering. En køber kan derfor ikke kræve erstatning fra sælgeren for det økonomiske tab, som han selv måtte have lidt på grund af den forsinkede eller udeblevne levering fra sælgerens side.

En række aftaleretlige forpligtelser bortfalder ikke blot, fordi force-majeure aktiveres.

Hvis en virksomhed oplever omstændigheder, som muligvis bevirker, at virksomheden selv eller virksomhedens handelspartner ikke kan levere de aftalte varer, og dette muligvis skyldes force-majeure, er det tilrådeligt for parterne, at de søger rådgivning hos professionelle, som kan gennemgå deres kontrakt og rådgive dem om, hvordan de særlige omstændigheder kan påvirke dem og deres forretning.