Den såkaldte ”konefinte” bliver afskaffet pr. 1. januar 2018


 

Man bruger i daglig tale udtrykket ”konefinten” om den situation, hvor en (forventelig) insolvent skyldner har overført sine ejendele til ægtefællen, og dermed forsøger at bringe sine aktiver i kreditorly.

Man har i praksis set flere eksempler på, at man via en gaveægtepagt har overdraget alle sine værdier til sin ægtefælle. Dette skete ofte på et tidspunkt, hvor der allerede var rejst, eller der var en forventning om, at der ville blive rejst store økonomiske krav imod en.

Hvis det var muligt at udskyde afklaringen af disse potentielle krav i en årrække ved domstolene, kunne kreditorerne ikke få del i de overdragne værdier via en senere personlig konkurs og omstødelse af gaverne.

Baggrunden herfor er, at den nuværende konkurslov ikke giver mulighed for at omstøde sådanne overdragelser, hvis en konkurs først er indtrådt mere end 2 år efter, at værdierne var givet som gave.


Denne finte har lovgiver nu forsøgt at sætte en stopper for med en ændring af konkurslovens § 64, som træder i træder kraft den 1. januar 2018.

Større gaver til ægtefællen

Reglerne omfatter større gaver, der ikke kan betegnes som en sædvanlige lejlighedsgaver, der typisk gives til fx jul og fødselsdag.

Større gavedispositioner til en ægtefælle eller andre nærtstående kan efter de nye regler omstødes, hvis de stod i misforhold til gavegiverens økonomiske forhold på det tidspunkt, hvor gaven blev givet. Omstødelse kan ske uden frist og derved reelt ”uendeligt”, medmindre gavegiveren kan godtgøre, at denne ved at give gaven ikke var eller blev insolvent, og derved utvivlsomt havde midler til at betale alle sine skyldige beløb.

Omstødelse betyder, at ægtefællen skal aflevere gaven eller gavens værdi til konkursboet.

Ændringen af konkursloven medfører, at ”skyldige beløb” også omfatter omtvistede eller betingede krav på gavetidspunktet, der senere måtte blive fastslået endeligt ved dom.

Gavegiveren skal derved bevise, at der ikke var et krav imod denne, da gaven blev givet, såfremt dette krav efterfølgende medførte, at denne blev insolvent og derved blev taget under konkursbehandling.

Eksempelvis vil et ledelsesmedlem i større erhvervsvirksomheder kort tid efter en konkurs, hvor der hurtigt rejses krav og anklager om urent trav, ikke uden risiko for omstødelse af gaven, kunne overdrage sine værdier til ægtefællen.

Dette gør sig naturligvis alene gældende, såfremt et sådan krav efterfølgende måtte blive fastslået ved en endelig dom, og gavegiveren ikke kan betale kravet.

Dette gælder også, selvom det først efter 5 – 10 år står klart, at kravet var korrekt. Man kan altså ikke længere på bagkant indrette sin økonomi til skade for sine kreditorer.

Løbende økonomiske bidrag til- eller for ægtefællen

Det samme gør sig gældende, hvis ægtefællerne, i stedet for at give en egentlig gave, indretter deres økonomi således, at den ene ægtefælle løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle, end hvad der efter familiens økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse.

Eksempelvis, hvis man – for at undgå omstødelse af en gave – i stedet vælger at lade den ene ægtefælle afholde alle familiens omkostninger, herunder også udgifterne til den anden ægtefælles privatforbrug. Dette sker, mens den anden ægtefælle eksempelvis sparer sin fulde indtægt op på sin egen personlige konto.

Hvis dette sker i den periode på 5 – 10 år, mens tvisten behandles i retssystemet, vil der kunne ”flyttes” store midler imellem formuende ægtefæller.
Sådanne overførsler vil efter de nye regler kunne omstødes på samme måde som gaver.

Betydningen af de nye regler

Med de nye regler har lovgiver forsøgt at dæmme op for, at man via gaver eller andre økonomiske dispositioner flytter værdier fra den ene ægtefælle til den anden, for at undgå, at værdierne senere kommer kreditorerne til gode.

Lovændringen betyder, at det nu er stort set umuligt at flytte sine aktiver i kreditorly, efter man er blevet mødt med et større økonomisk krav, som man ved, at man ikke kan komme til at betale fuldt ud. Dette giver således kreditorer en væsentlig bedre retsstilling i konkursboer.

Der har tidligere været krav om, at alle større gaver imellem ægtefæller kun var gyldige, hvis der var tinglyst en gaveægtepagt. Dette krav afskaffes samtidig med ændringen af konkursloven. Læs mere her.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Vi søger en jurastuderende

CODEX ADVOKATER SØGER JURASTUDERENDE   Vi søger en stud.jur., ...

Læs nyheden

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkå…

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet Den 21. juni 2...

Læs nyheden

Ændring af selskabsloven 1.7.2018

  Ændring af selskabsloven 1.7.2018   I maj 2018 blev der vedtag...

Læs nyheden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Codex Advokater
Advokatpartnerselskab 
  

Damhaven 5 B
DK - 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5
DK - 8700 Horsens

 

Tel. 
Fax.  
+45 7572 4100
+45 7572 6100 
  www.codexlaw.dk
info@codexlaw.dk 

Kompetence, personlighed, engagement


Codex Advokater er skabt af en fusion mellem Thyssen, Skovbo og Forsberg Advokater og Codex Advokater.

Hos Codex Advokater er vi specialiseret i at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i både danske og internationale anliggender.