Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
11 juli 2023

Dom vedrørende ”konefinten”

Sagens baggrund

Sagen udsprang af en tvist mellem konkursboet og fallentens ægtefælle vedrørende en række gavedispositioner foretaget, ca. 2 år forinden konkursens indtræden, ægtefællerne imellem.

Fallenten og dennes ægtefælle havde blandt andet oprettet en gaveægtepagt på et tidspunkt, hvor Gældstyrelsen havde indleveret konkursbegæring mod fallenten. Ved gaveægtepagten overdrog fallenten en andelsbolig og sin ideelle andel af ægteparrets faste ejendom, således at disse blev bragt i sikkerhed for kreditorerne.

Konkursbegæringen fra Gældsstyrelsen blev afværget, men fallenten endte alligevel med at gå konkurs ca. 2 år senere.

Sagen angik ved domstolene blandt andet spørgsmålet, om hvorvidt oprettelsen af ægtepagten ca. 2 år før fallentens konkurs, kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 64, stk.2.

Byrettens dom af 6. juni 2023

Fallentens ægtefælle gjorde til støtte for sin påstand om frifindelse gældende, at der hverken var tale om en gave, da ejendommene reelt tilhørte ægtefællen samt at fallenten hverken var eller blev insolvent ved dispositionerne, og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.

Byretten henviste til at der var oprettet en gaveægtepagt, hvor ægteparret specifikt havde overført andelsboligen og den ideelle andel af den faste ejendom som en gave. På baggrund heraf, og efter en samlet vurdering af bevisførelsen fandt byretten ikke grundlag for at antage, at der ikke var tale om en gave. Byretten henviste også til, at ægtefællen ikke havde løftet bevisbyrden for, at fallenten hverken var eller blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.

Ægtefællen blev således dømt til at betale værdien af andelsboligen og den ideelle andel af ægteparrets fællesbopæl til konkursboet. Hertil kom omstødelse af en række øvrige dispositioner, som ægteparret havde fortaget forud for konkursen, hvorfor ægtefællen samlet blev forpligtet til at tilbagebetale næsten DKK 2 mio. med tillæg af renter til konkursboet.

Hvad viser dommen

Dommen understøtter den udvidede adgang, som blev indført i 2017, til at dæmme op for dispositioner særligt mellem ægtefæller, hvor aktiver overføres fra den ene ægtefælle til den anden med henblik på at bringe aktiverne i sikkerhed for fordringshaverne – den såkaldte ”konefinte”.

Konkursboet har således mulighed for at omstøde gavedispositioner mellem nærtstående fuldbyrdet, mere end 2 år før konkursens indtræden, hvis betingelserne i konkurslovens § 64 ellers er opfyldt. Forsøg på at bringe sine aktiver i sikkerhed for kreditorerne, vil således kunne medføre store konsekvenser for den begunstigede.

Dommen er anket.

Konkursboets interesser blev i byretten varetaget af advokat Lasse Johansen, mens advokat Janus Bang Topp har forestået bobehandlingen.

Hvis man har spørgsmål til sagen, kan Lasse kontaktes på laj@codexlaw.dk.