Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.

Forretningsbetingelser

Codex Advokaters forretningsbetingelser gælder for al rådgivning, som Codex Advokater yder til klienten, med mindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne er gældende for rådgivning ydet fra den 18. september 2017

1.0 GENERELT

1.1 Samtlige advokater hos Codex er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og en del af Advokatsamfundet.

1.2 Codex yder rådgivning i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant rådgivning. Disse regler skal sikre, at advokater udfører deres arbejde alene med det sigte at varetage klientens interesse og med en høj grad af integritet.

1.3 Codex er pålagt regler i hvidvasklovgivningen, og er derfor forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

1.4 Inden vi endeligt påtager os en opgave, undersøger Codex, at opgaven ikke medfører en interesse- eller loyalitetskonflikt mellem firmaets klienter.

1.5 Codex aftaler løbende omfanget af den juridiske bistand med klienten, og Codex forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

1.6 Codex opbevarer sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning.

1.7 Medmindre andet skriftligt er aftalt med klienten, har Codex ophavsretten til dokumenter og andet arbejde, som Codex frembringer i forbindelse med sagen. Klienten har ret til at bruge materialet i det omfang, den konkrete sag påkræver det. Ønsker klienten at anvende materialet herudover eller stille materialet til rådighed for andre, må det alene ske efter forudgående samtykke fra Codex.

1.8 Salærklager og adfærdsklager kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

2.0 HONORAR, BETALING OG KLIENTMIDLER

2.1 Codex fastsætter honoraret med udgangspunkt i medgået tid, reguleret for den interesse, sagen repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, grad af specialistviden og det for klienten opnåede resultat.

2.2 Relevante omkostninger og udlæg, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, kopiering mv. opkræves ud over honoraret.

2.3 Faktureringshyppighed aftales med klienten med udgangspunkt i månedsvis eller kvartalsvis á conto afregning.

2.4 Udlæg i sagen kræves forudbetalt.

2.5. Codex’ betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Herefter beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

2.6. Klientmidler indsættes på klientkonto i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler for klientkonti. Der beregnes renter heraf i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klienten betaler renter, der debiteres Codex’ klientkonto som følge af, at denne forrentes med en negativ rentesats.

2.7 Der gøres opmærksom på, at indskud på vores klientkonti er dækket efter de samme regler som andre bankkonti, hvilket indebærer, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Det er indskyderens/klientens samlede indestående i pengeinstituttet, der er afgørende for beregningen af dækningsmaksimum, ikke indskyderens indestående på klientkontoen. Codex påtager sig ikke ansvar for tab af beløb, som indbetales til Codex’ klientkonto, som følge af, at det pengeinstitut, hvor klientmidlerne er indsat, bliver nødlidende. Hvis klienten ønsker, at vi skal anvende en klientkonto i et bestemt pengeinstitut, skal dette oplyses i forbindelse med sagens oprettelse.

3.0 FORTROLIGHED

3.1 Codex behandler alle modtagne oplysninger fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt en udvidet tavshedspligt.

4.0 ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING

4.1 Codex har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler af Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, og Codex er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed fra vores konto i Danmark, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

4.2 Codex er undergivet dansk rets almindelige regler om ansvar for den rådgivning, Codex yder.

4.3 Vores ansvar er for såvel Codex, dets partnere og medarbejdere begrænset til maksimalt DKK 25 mio. pr. opgave, og således at de samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, ikke kan overstige DKK 25 mio. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår. Efter anmodning fra vores klient er det muligt konkret at forhøje den aftalte dækning i enkeltstående sager.

4.4 Klienten kan alene rejse krav mod Codex og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

4.5 Codex, dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste og goodwill mv.

5.0 LOVVALG OG VÆRNETING

5.1 Tvister omkring Codex´ rådgivning samt forretningsbetingelser mv. er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

6.0 KONTAKTOPLYSNINGER

Codex Advokater, Advokatpartnerselskab

CVR.nr. 34889791

Damhaven 5C,

DK – 7100 Vejle

Vitus Berings Plads 5,

DK – 8700 Horsens

Ny Carlsberg Vej 80,

DK – 1799 København V

Tlf. 75724100

Mail: info@codexlaw.dk

Hjemmeside: www.codexlaw.dk