Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

11 juni 2018

Fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark og danske domme i udlandet

Når et fremmed lands domstole afsiger dom i en sag, som har betydning for selskaber eller personer i Danmark, opstår spørgsmålet om, hvorvidt denne udenlandske dom kan fuldbyrdes direkte her i landet.

Dette vil f.eks. gøre sig gældende i forbindelse med sager om pengekrav, hvor en udenlandsk domstol dømmer en dansk person eller et dansk selskab til at betale et pengebeløb til en udenlandsk kreditor. Omvendt kan der også opstå den situation, at der afsiges en dom i Danmark, som skal fuldbyrdes over for f.eks. en udenlandsk skyldner i et andet land.

Hvis en udenlandsk dom kan fuldbyrdes i Danmark, betyder det, at en dansk fogedret vil være kompetent til at behandle et krav, eller på anden måde tvangsfuldbyrde en udenlandsk dom, som ikke bliver efterlevet. Hvis en dom ikke kan fuldbyrdes i Danmark, vil den person eller det selskab, som vil gøre et krav gældende, skulle anlægge sagen på ny ved de danske domstole for at få en dansk dom for sit krav, som kan fuldbyrdes i Danmark. Under en sådan sag vil den udenlandske dom indgå som bevismateriale. De danske domstole er dog ikke bundet af den udenlandske dom, og de danske domstole kan derfor nå frem til et andet resultat. Hvis en dansk dom kan fuldbyrdes i udlandet, betyder det tilsvarende, at dommen kan tvangsfuldbyrdes gennem myndighederne i det pågældende land.

I alle tilfælde, hvor det skal vurderes, om en udenlandsk dom kan fuldbyrdes i Danmark, vil fogedretten foretage en konkret vurdering ud fra gældende ret.

Som udgangspunkt gælder følgende:

Nordiske lande

Domme fra de øvrige nordiske lande kan som udgangspunkt fuldbyrdes i Danmark. For eksempel vil en dom fra en norsk domstol, som dømmer et dansk firma til at betale et beløb til et norsk firma, kunne tvangsfuldbyrdes af en dansk fogedret over for det danske firma, uden at det norske firma skal anlægge en ny retssag i Danmark. Denne adgang er sikret gennem en kombination af en fælles nordisk traktat, de enkelte landes samarbejdsaftaler med Danmark samt vores medlemskab af EU og EFTA. Disse regler sikrer gensidig anerkendelse af de andre nordiske landes domme. Danske domme vil således også som udgangspunkt kunne fuldbyrdes på samme måde i Sverige, Norge og Finland.

EU-, EFTA- og EØS-lande

Domme fra lande, der er medlemmer af EU og EFTA samt EØS-zonen, vil ligeledes som udgangspunkt kunne fuldbyrdes direkte i Danmark. Dette skyldes den EU-forordning, som kaldes Domsfor-ordningen, samt de parallelaftaler, som sikrer, at denne EU-forordning kan anvendes i EFTA-landene samt i Danmark, på trods af vores EU-forbehold. Domsforordningen sikrer gensidig ankerkendelse af de andre medlemsstaters domme. Danske domme vil således også som det klare udgangspunkt kunne fuldbyrdes f.eks. i Frankrig, Polen, Schweiz og Island, ligesom disse landes domme vil kunne fuldbyrdes i Danmark.

Lande uden for EU, EFTA, EØS og Norden

Domme fra alle andre lande end de ovenfor nævnte kan som udgangspunkt ikke fuldbyrdes direkte i Danmark. Dette skyldes vores nationale lovgivning, som bestemmer, at udenlandske domme kun kan fuldbyrdes i Danmark, hvis dette er bestemt af justitsministeren gennem anordninger eller internationale aftaler. Uden for Europa findes der kun meget få af disse aftaler. Domme fra danske domstole kan som udgangspunkt heller ikke fuldbyrdes i lande uden for EU, EFTA, EØS og Norden.

Voldgiftsafgørelser fra andre lande

Afgørelser afsagt af en voldgiftsret kan som udgangspunkt fuldbyrdes i Danmark, uanset i hvilket land voldgiftsretten har været nedsat. Dette sikres både af den danske voldgiftslov, men også af New York Konventionen, som er tiltrådt af ca. 140 lande. Voldgiftsafgørelser afsagt i Danmark kan også som udgangspunkt fuldbyrdes i alle andre lande. Man opnår således meget større mulighed for at få afgørelser fuldbyrdet i hele verden, når de er afsagt ved voldgift. Ulempen ved voldgiftsager er, at de oftest er dyrere at gennemføre end retssager ved de almindelige domstole, og at parterne skal være enige om at afgøre sagen på denne måde.

Domme med aftalt eksklusivt værneting i Danmark

Når parterne i en retssag på forhånd har aftalt, at en dom fra et land, som er medlem af Haagkonventionen, kan fuldbyrdes i Danmark, kan denne dom som udgangspunkt også fuldbyrdes i Danmark. Ud over EU-/EØS-medlemslandende er Haagkonventionen dog kun tiltrådt af Mexico og Singapore.

Codex Advokater er medlem af det internationale og anerkendte advokatnetværk, Mackrell International.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en dom kan fuldbyrdes i Danmark eller i udlandet, er du velkommen til at kontakte os.