Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

07 februar 2019

Gensidig forlængelse af opsigelsesvarsel 

Som arbejdsgiver har man over for funktionæransatte mulighed for at aftale et forlænget opsigelsesvarsel fra medarbejderens side – men det er ikke helt ”gratis”.

Overordnede opsigelsesvarsler i funktionærloven

Opsigelsesvarsler for funktionærer fremgår af funktionærloven. Ved opsigelse fra arbejdsgiverens side afhænger varslets længde af funktionærens anciennitet. Udgangspunktet er, at arbejdsgiverens opsigelse af en funktionær sker med et varsel, der starter med 1 måned og derpå – alt afhængig af ansættelsesforholdets længde – stiger til maksimalt 6 måneder til en måneds udgang. Opsigelsesvarslet fra funktionærens side er i loven fastlagt til 1 måned til en måneds udgang uanset længden på ansættelsesforholdet.

Funktionærloven er præceptiv, hvilket betyder, at lovens bestemmelser – og herunder også opsigelsesvarslerne – ikke kan fraviges til skade for funktionæren.

Betingelser for forlængelse af funktionærens opsigelsesvarsel

Til trods for dette er der dog i funktionærloven adgang til at forlænge opsigelsesvarslet fra funktionærens side, således at dette bliver længere end den ene måned. En sådan forlængelse kunne eksempelvis være interessant at pålægge en nøglemedarbejder, såfremt man måtte have behov for i en længere overgangsperiode at bibeholde medarbejderen i en opsagt stilling, indtil eksempelvis en afløser til medarbejderen er fundet og oplært. Prisen for arbejdsgiveren for et sådant forlænget opsigelsesvarsel fra funktionærens side er imidlertid, at arbejdsgiverens opsigelsesvarsel i så fald skal forlænges med samme antal måneder, som funktionærens opsigelsesvarsel måtte blive det. Hvis eksempelvis en funktionærs opsigelsesvarsel aftales til 3 måneder, og dermed er blevet forlænget med 2 måneder i forhold til loven, vil arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tilsvarende skulle forlænges med 2 måneder og dermed ligge i spændet begyndende fra 3 måneder og op til 8 måneder. Der er i loven ikke nogen begrænsninger for, hvor mange måneder man kan forlænge funktionærens opsigelsesvarsel med, men et uforholdsmæssigt langt og urimeligt varsel ville eventuelt kunne tilsidesættes helt eller delvist ud fra aftalelovens § 36. Aftale om forlængelse af varslet skal være aftalt skriftligt.

Hvis der er aftalt prøvetid

Ovennævnte krav om gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler gælder dog ikke for funktionærer ansat på prøve. En funktionær ansat med prøvetid kan inden for de første tre måneders ansættelse opsiges af arbejdsgiveren med et varsel på 14 dage. Funktionærloven siger dog her ikke noget om funktionærens varsel under prøvetiden, og er andet ikke aftalt, kan funktionæren efter retspraksis her opsige uden varsel. Højesteret har dog fastslået, at en arbejdsgiver gerne må fastsætte et opsigelsesvarsel fra funktionærens side i prøvetiden til 14 dage, uden at arbejdsgiverens varsel tilsvarende forøges.