Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
08 december 2023

Grundkursus i ledningsjura (gæsteprincippet)

Codex Advokater udbyder grundkursus i ledningsjura (gæsteprincippet)

Der er ofte betydelige udgifter forbundet med at flytte eksisterende forsyningsledninger, og det er samtidig næsten umuligt at undgå at komme i berøring med forsyningsledninger, når der skal gennemføres nye bygge- og anlægsprojekter, etableres nye veje eller ændres på det eksisterende vejnet, igangsættes byudviklingsprojekter mv.

Det er det såkaldte gæsteprincip for ledninger, der regulerer, hvem der skal afholde udgifterne til nødvendige ledningsarbejder og således, om det er arealejeren eller ledningsejeren. Staten og kommunerne er i den sammenhæng arealejer; enten som vejmyndighed i forhold til vejarealer eller som offentlig arealejer i øvrigt, og i den forbindelse opstår der ofte mange konflikter om betaling af udgifter til ledningsarbejder og rækkevidden af gæsteprincippet.

Gæsteprincippet er et forholdsvis enkelt retsprincip, men da der ofte er så store værdier på spil, har der været – og bliver fortsat – ført et forholdsvist stort antal sager ved de takserende myndigheder, Transportministeriet og domstolene om gæsteprincippet og dets nærmere indhold og rækkevidde.

Gæsteprincippet er også i spil, når der skal etableres nye forsyningsledninger i offentlige arealer, hvor spørgsmålet er, om gæsteprincippet skal finde anvendelse for ledningerne eller ej. Også her opstår der ofte konflikter mellem arealejer og ledningsejer, der i sagens natur har modsatrettede interesser. På elforsyningsområdet er gæsteprincippets anvendelse reguleret i netselskabernes tilslutningsbestemmelser, og det giver nye udfordringer i forbindelse med bl.a. udrulning af net til ladestandere over hele landet.

Codex Advokater udbyder i 2024 grundkursus i ledningsjura, hvor reglerne og praksis om gæsteprincippet gennemgås fra A-Z af advokat Sarah Jano, der er specialist på ledningsområdet og har beskæftiget sig med det i mere end 15 år.

Sarah Jano er og har været involveret i mange af sagerne på ledningsområdet og fører disse på vegne af offentlige anlægsmyndigheder, selskaber og kommuner. Hun har derfor stor indsigt i gældende praksis på området, og de problemstillinger det er relevant at forholde sig til, når det er nødvendigt at gennemføre ledningsarbejder, og der derfor er en udgift, der skal placeres og afholdes. Hun har stor praktisk erfaring fra samarbejde med tekniske rådgivere og bistår også med indgåelse af deklarationsaftaler vedrørende vilkår for nye ledningsanlæg. Sarah afholder også løbende kurser om ledningsjura.

Tidspunkt for afholdelse af grundkursus i ledningsjura

Grundkurset afholdes den 18. april 2024.

Hvor grundkurset afholdes, er endnu ikke fastlagt, men der bliver mulighed for både elektronisk og fysisk deltagelse. Nærmere info herom følger.

Pris for deltagelse

2.000 kr. ekskl. moms, hvilket inkluderer deltagelse, kursusmateriale og forplejning.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Karina Ernst Tychsen på ket@codexlaw.dk og senest den 1. april 2024.

Tilmelding er bindende. Ved mindre end 15 tilmeldte forbeholdes det at aflyse eller udsætte temadagen med samtidig refusion af kursusgebyret.

Program

Kl. 09:00 – 09:30                   Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 09:30 – 09:40                   Velkomst og præsentation program

Kl. 09:40 – 11:00                   Introduktion til gæsteprincippet

 • Med afsæt i regler og praksis gives en introduktion til gæsteprincippet, hvor der gennemgås
 • indhold af gæsteprincippet og relevante begreber
 • det almindelige gæsteprincip og vejlovenes gæsteprincip
 • særligt om vejformål
 • hensynsforpligtelsen
 • gæsteprincippet ved arealstatusskifte
 • udgifter omfattet af betalingsforpligtelsen
 • tvister om ledningsforhold

Kl. 11:00 – 11:20                   Pause

Kl. 11:20 – 12:00                   Introduktion til gæsteprincippet (fortsat)

Kl. 12:00 – 13:00                   Frokost

Kl. 13:00 – 14:15                   Fortolkning af ledningsdeklarationer

Med afsæt i Højesterets praksis om fortolkning af ledningsdeklarationer gennemgås, hvordan ledningsdeklarationer skal gribes an i forhold til det vanskelige spørgsmål om, hvorvidt gæsteprincippet må anses for fraveget eller ej. Der ses på

 • deklarationer stiftet på privatretligt grundlag (ved aftale)
 • deklarationer stiftet på offentligretligt grundlag (ved afgørelse)
 • vederlagsbetaling

Kl. 14:15 – 14:30                   Pause

Kl. 14:30 – 15:30                   Gæsteprincippet ved etablering af ny forsyningsledninger

Med afsæt i praksis gennemgås spørgsmålet om gæsteprincippets anvendelse ved etablering af nye forsyningsledninger, og der ses på forhold om

 • arealejers og ledningsejers muligheder og rettigheder, herunder frivillig og ved ekspropriation
 • netselskabernes tilslutningsbestemmelser og Forsyningstilsynets godkendelse heraf
 • indhold af ledningsdeklarationer

15:30 – 16:00                        Afrunding og tak for i dag