Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

19 august 2021

Højesteret afgør i ”Grønttorvssagen” spørgsmålet om forsyningspligt ved udstykning af nye boligejendomme fra et tilsluttet erhvervsområde

Sagens baggrund

Sagen angår udvikling af ”Grønttorvet” i Valby, hvor en stor grund skulle overgå fra blandet erhvervsområde til boligområde med ca. 3000 boliger, hvilket indebar væsentlige ændringer af spildevandsforsyningen i området.

Af både lokalplan og tillæg til spildevandsplan fremgik, at der skulle etableres kloak på privat foranledning med efterfølgende offentlig overtagelse. Udviklingsselskaberne skulle derfor etablere spildevandsanlægget, og spildevandsforsyningsselskabet skulle herefter overtage anlægget.

I henhold til spildevandsbetalingslovens § 6 skal et spildevandsselskab ved overtagelse af et privat spildevandsanlæg opkræve tilslutningsbidrag og yde ejeren godtgørelse for anlæggets værdi.

Der var dog allerede betalt tilslutningsbidrag for ejendommen som erhvervsejendom, og det er i Højesterets dom i sagen om Kolding Business Park (UfR 2013.1332 H) fastslået, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag ved udstykning af boligparceller fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom. Udviklingsselskaberne og spildevandsforsyningsselskabet var derfor enige om, at der ikke kunne opkræves tilslutningsbidrag.

Uenigheden i sagen drejede sig om, hvorvidt spildevandsforsyningsselskabet havde forsyningspligt i forhold til de boligejendomme, der blev udstykket fra den allerede tilsluttede erhvervsejendom, og dermed også om forsyningsselskabet skulle betale godtgørelse for anlæggets værdi ved overtagelsen af dette, selvom der ikke skulle betales tilslutningsbidrag.

Højesterets afgørelse

Sagen har ved domstolene verseret i tre instanser, hvor by- og landsret nåede til hver sit resultat, og spildevandsforsyningsselskabet fik herefter bevilling til at indbringe spørgsmålet om forsyningspligt for Højesteret.

Højesteret fastslår, at forsyningspligten som fastlagt i miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1, også omfatter tilfælde, hvor ejendomme bliver udstykket fra en allerede tilsluttet ejendom inden for spildevandforsyningsselskabets kloakeringsområde.

Højesteret udtaler også, at spildevandsbetalingsloven ikke regulerer spørgsmålet om forsyningspligt, og at det også forholder sig sådan i tilfælde, hvor der i henhold til spildevandsbetalingsloven ikke er grundlag for opkrævning af tilslutningsbidrag.

Spildevandsforsyningsselskabet havde derfor forsyningspligt i forhold til de udstykkede boligejendomme og skal derfor også betale Udviklingsselskaberne for overtagelsen af det etablerede spildevandsanlæg som fastlagt i spildevandsplanen.

Sagens betydning

Udvikling af erhvervsområder til nye boligområder foregår over hele landet, og det har i sagens natur stor betydning for udvikleren at få fastlagt omfanget af spildevandsforsyningsselskabernes forsyningspligt.

Højesterets afgørelse er derfor yderst relevant for nye udviklingsprojekter, men den er også central for igangværende projekter samt evt. afsluttede projekter, hvor der er indgået aftaler mellem udvikler og spildevandsforsyningsselskab om en foreløbig udgiftsfordeling eller efter omstændighederne er grundlag for at søge allerede afholdte udgifter tilbagebetalt mv.

Codex Advokater står klar til at yde rådgivning, hvis der er spørgsmål i den sammenhæng eller til Højesterets afgørelse og sagen om Grønttorvet.

Læs Højesterets afgørelse her

Læs om Sarah Jano her