Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

29 maj 2019

Må dine kunder altid betale med kontanter?

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, også kaldet Hvidvaskloven, finder man i § 5 et generelt forbud for erhvervsdrivende mod at modtage større mængder kontanter – det såkaldte kontantforbud.

Bestemmelsen lyder således:

”Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet”

Kontantforbuddet

Formålet er at forebygge pengetransaktioner, der ikke kan spores, og som har til formål at hvidvaske penge eller skjule finansiering af terrorformål. Store kontantbetalinger øger risikoen for dette.

Bestemmelsen omfatter alle erhvervsdrivende virksomheder med undtagelse af dem, der er nævnt i Hvidvasklovens § 1, stk. 1, og som er omfattet af hvidvasklovens øvrige regler.

Forbuddet omfatter altså ikke pengeinstitutter, reakreditinstitutter, andre finansielle virksomheder, revisorer, advokater i visse funktioner, ejendomsmæglere, udbydere af spil samt en håndfuld flere. Forbuddet omfatter heller ikke private.

Anvendelsesområdet for bestemmelsen er således transaktioner udført af og til almindelige erhvervsdrivende virksomheder, hvis ydelser i grove træk ikke består i håndtering af store pengebeløb for andre.

Forbuddet er absolut. Der er ingen undtagelser, og der kan ikke rykkes på grænsen eller dispenseres ved at indberette modtagelsen af beløbet til nogen offentlig instans.

De omfattede virksomheder må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Med ”kontantbetalinger” skal alene forstås betaling med kontanter dvs. fysiske penge. Såfremt en betaler tager 65.000 kr. i kontanter, og lægger dem ind på en konto, for herefter at overføre pengene via bankoverførsel, så er man uden for forbuddets område, og betalingen er lovlig.

Forbuddet omfatter salg, der sker erhvervsmæssigt. Forbuddet omfatter ikke kun en erhvervsdrivendes salg af genstande, men også f.eks. erhvervsdrivendes levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom.

Forbuddet gælder, selvom den erhvervsdrivende modtager kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover uden for landets grænser.

Særligt om indbyrdes forbundne betalinger

Forbuddet omfatter ikke kun betalinger, der sker på én gang men også betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, hvis det samlede beløb udgør 50.000 kr. eller derover. Dette er for at forhindre, at forbuddet kan omgås.

Det betyder ikke, at løbende ydelser i sig selv er om omfattet af forbuddet, men hvis betalingen af f.eks. leje af et hus eller en bil eller betaling ved f.eks. levering af vand og varme for en enkelt periode udgør 50.000 kr. eller derover, så vil betalingen være omfattet af kontantforbuddet.

Hvis der er tale om ratevis betaling, eksempelvis i forbindelse med køb af en løsøregenstand eller en fast ejendom eller i forbindelse med betaling for en entrepriseydelse eller en rejse, vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet vil dermed ramme tilfælde, hvor den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller derover. Såfremt en række kontantbetalinger eksempelvis vedrører samme faktura, og betalingerne tilsammen udgør 50.000 kr. eller derover, vil kontantforbuddet være overtrådt.

Underretningspligt

Virksomheder og personer som opdager transaktioner, der giver mistanke om hvidvask af penge eller terrorfinansiering skal som det første foretage en yderligere undersøgelser af transaktionen.

Giver denne undersøgelse anledning til en konkret viden eller begrundet mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, har vedkommende pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Konsekvenser

Overtrædelser af kontantforbuddet straffes med bøde.

Bødestraffen for overtrædelse af kontantforbuddet udgør normalt 25 % af de beløb over beløbsgrænsen (50.000 kr.), som er modtaget, dog mindst 10.000 kr.