Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
04 januar 2024

Nedskrivning på entreprenørgaranti

I den sidste tid er der blevet øget fokus på de stillede arbejdsgarantier i forbindelse med udførelse af byggeopgaver –  de såkaldte entreprenørgarantier efter AB 18 (og AB 92) –  da byggebranchen er blevet ramt af en række konkurser.

Af AB 18 § 9 fremgår det, at entreprenøren skal stille en garanti på 15 % af entreprisesummen til sikring af opfyldelse af sine forpligtelser, der efter aflevering nedskrives til 10 %.

Hvis en entreprenør går konkurs forud for afleveringen, indtræffer afleveringstidspunktet aldrig, hvorfor det er af betydning at få fastslået tidspunktet for nedskrivning af garantien på andet grundlag.

I U2019.446H har Højesteret fastslået, at ved en ophævelse af et kontraktforhold i forbindelse med en entreprenørs konkurs må den efterfølgende stadeforretning, hvis en sådan afholdes efter reglerne i AB systemet, opfattes som værende en aflevering. Der sker således nedskrivning, når stadeforretningen har været afholdt.

Dommen har været kritiseret fra flere sider. Forud for staderegistreringen er det vanskeligt for bygherren at have et præcist overblik over tabet samtidig med, at bygherrens tab ved en entreprenørkonkurs ofte overstiger de 15 % af entreprisesummen, som alene er dækket ved garantien. Hermed risikerer bygherren at miste 5 % af garantien på grund af nedskrivning, før det har været muligt at opgøre og sandsynliggøre sit krav, som stadeforretningen netop medvirker til.

Et par nye sagkyndige beslutninger har dog nuanceret det tidspunkt, hvor der sker nedskrivning af garanti.

I overensstemmelse med U2019.446H er en staderegistrering også i de sagkyndige beslutninger blevet sidestillet med ”aflevering” med den konsekvens, at der sker nedskrivning af den stillede entreprenørgaranti.

I de sagkyndige beslutninger er det dog ikke selve tidspunktet for stadeforretningen, der er afgørende i forbindelse med fastlæggelse af tidspunktet for nedskrivning, men derimod det tidspunkt hvor staderegistreringen er modtaget af bygherren.

Selv efter modtagelse af staderegistreringen kan bygherren undgå nedskrivning af garantien, såfremt bygherren fremsætter udbetalingsanmodning i ”snæver forbindelse” med modtagelse af staderegistreringen.

”Snæver forbindelse” er i hvert fald i henhold til de sagkyndige beslutninger op til 5 hverdage.

Det skal dog for en god ordens skyld understreges, at selvom tidligere Højesteretsdommer Niels Grubbe har fungeret som sagkyndig i forbindelse med de ovenfor nævnte sagkyndige beslutninger, er der fortsat alene tale om sagkyndige beslutninger, der ikke har samme præjudikatværdi som en dom fra Højesteret.

Ovenstående understreger vigtigheden af, at bygherre holder tungen lige i munden i forbindelse med konkurs hos entreprenør og efterfølgende træk på entreprenørgarantien for ikke at risikere at miste en del af den stillede entreprenørsikkerhed.