Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
23 november 2023

Ny dom om aldersbestemt fratræden fastslår beskyttelse mod forskelsbehandling ved enhver erhvervsmæssig aktivitet

Østre Landsret har i en dom fra 9. juni 2023 slået fast, at forskelsbehandlingsloven ikke alene skal følges i ansættelsesforhold, men også ved udøvelse af hverv, som opnås ved valg. Dommen følger derved den linje, som EU-Domstolen lagde ved sin afgørelse af den 2. juni 2022.

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt A, som politisk valgt leder af en fagforening, var berettiget til den godtgørelse, som Ligebehandlingsnævnet havde tilkendt A, på baggrund af, at A ikke måtte genopstille som formand, idet fagforeningens sektorlove havde fastsat en aldersbegrænsning for valgbarhed.

Østre Landsret havde forinden afgørelsen anmodet EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt leder af en fagforening skulle anses som omfattet af beskæftigelsesdirektivet og dermed var beskyttet mod forskelsbehandling på baggrund af alder.

EU-Domstolens afgørelse

I relation til beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 1, litra a) og d), udtalte EU-Domstolen, at det ikke skal tillægges nogen større betydning, hvorvidt hvervet er opnået ved ansættelse eller ved valg af politisk karakter. Endvidere fastslog EU-Domstolen, at direktivets anvendelsesområde ikke er begrænset til alene at omfatte arbejdstagere.

EU-Domstolen konkluderede, at en aldersgrænse for at kunne vælges til hvervet som formand for en fagforening, der var fastsat i organisationens vedtægter, var omfattet af anvendelsesområdet for beskæftigelsesdirektivet.

Betydningen af Østre Landsrets dom for andre persongrupper, herunder f.eks. partnere i partnerselskaber

Dommen fra Østre Landsret er interessant, idet den – på baggrund af afgørelsen fra EU-domstolen – tager stilling til anvendelsesområdet for beskæftigelsesdirektivet i henseende til dansk ret.

For det første må det konkluderes, at brugen af begrebet ”lønmodtagere” i Forskelsbehandlingsloven ikke kan føre til, at eksempelvis administrerende direktører ikke er omfattet af lovens beskyttelse mod aldersmæssig og anden forskelsbehandling, idet der ikke med beskæftigelsesdirektivet er tilsigtet nogen sondring mellem forskellige typer arbejdstagere.

For det andet må dommen umiddelbart tages til indtægt for, at eksempelvis lønnede bestyrelsesposter i private virksomheder, partnere i partnerskaber og interessenter i interessentskaber også er omfattede af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde, og der derfor heller ikke kan fastsattes aldersgrænser for disse.

Det bemærkes dog, at der fortsat er områder, hvor forskelsbehandling på baggrund af alder kan være sagligt begrundet eller endda påkrævet ved lov. Her tænkes f.eks. på hvervet som dommer, pilot eller præst eller ved fleksjobansættelser, der er betingede af kommunal støtte.

Hos Codex Advokater er vi klar til at hjælpe med gennemgang af vedtægter og/eller politikker for at sikre, at disse lever op til forbuddet mod forskelsbehandling.