Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

10 september 2020

Ny ferielov trådt i kraft – hvad med feriefridage? – og nye regler om forkortet varsel

Der har været stor fokus omkring den nye ferielov, som indfører et nyt princip om samtidighedsferie, hvor feriedagene optjenes sideløbende med, at de kan afholdes. Det kommer således næppe som en stor overraskelse for ret mange, at den nye ferielov nu er trådt i kraft pr. 1. september 2020.

Den nye ferielov indebærer, at ferieoptjeningsperioden er blevet rykket i forhold til tidligere, hvor optjeningsperioden fulgte kalenderåret. Fremover optjenes feriedagene over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august det følgende år. Der optjenes fortsat 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage (5 uger) på et år. Ferien kan afholdes i en ferieperiode på 16 måneder, som løber fra samme 1. september som optjeningsåret til den 31. december det efterfølgende år. Ferie, som optjenes fra 1. september 2020 til 31. august 2021, kan således afholdes i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Samtidighedsferiefridage?

Alle lønmodtagere har ret til ferie i henhold til ferieloven, men hvis ansættelsesforholdet også giver ret til feriefridage, så kan det være relevant at overveje, om der skal indføres en ordning om optjening af ”samtidighedsferiefridage”, eller om de fortsat skal tildeles som en samlet pulje.

Feriefridage er ikke reguleret af ferieloven. Hvis ansættelsesforholdet ikke er dækket af en overenskomst, skal retten til feriefridage derfor fremgå af en individuel aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Hvis ansættelsesforhold er omfattet af overenskomst, vil spørgsmålet om feriefridage som udgangspunkt også være reguleret i overenskomsten. I givet fald er der ikke meget, som arbejdsgiver/arbejdstager selv kan regulere på.

Hvis ansættelsen ikke er omfattet af overenskomst, så er spørgsmålet om feriefridage alene reguleret af parternes aftale. Hvis det er tilfældet, så er det værd at overveje, om tidspunktet for tildeling af feriefridage og/eller perioden for afvikling af feriefridage skal ændres, herunder om der skal indføres ”samtidighedsferiefridage”.

I mange eksisterende ansættelsesaftaler følger afvikling af feriefridage det gamle ferieår fra 1. maj til 30. april 2020. Hvis det fastholdes, skal bogholderiet fremover holde styr på 2 forskellige puljer for afvikling af fridage, hhv. feriedage og feriefridage. Tilsvarende er det ofte aftalt, at feriefridagene optjenes forskudt (i lighed med systemet i den tidligere ferielov) eller at de tildeles som en pulje ved ferieårets start. Her kan det være en ide at overveje, om der fremover skal anvendes et samtidighedsoptjeningsprincip, således at medarbejderen optjener ret til ca. 0,42 feriefridag pr. måned (svarende til 5 feriefridage pr. år) i en periode fra 1. september til 31. august det efterfølgende år, og at feriefridagene kan afholdes i en periode fra 1. september samme år til 31. december det efterfølgende år, således at feriefridagene følger optjenings- og afviklingsperiode for ferie. Herved vil medarbejderen hver måned optjene ret til 2,5 fridage.

Overenskomster vil typisk fortsat fastslå, at puljen af feriefridage tildeles ved starten af ferieåret, men tildeling og afvikling af feriefridage flyttes til det nye ferieår, som starter den 1. september. Som en overgangsordning tildeles medarbejderne pr. 1. maj 2020 6,67 feriefridage, som skal afholdes inden udgangen af december 2021.

Aftale om forkortet ferievarsel f.eks. ved opsigelse

I forhold til den nye ferielov er det værd at være opmærksom på, at det ikke længere er muligt på forhånd at aftale, at afholdelse af ferie f.eks. ved en opsigelse kan varsles med et varsel, som er kortere end ferielovens almindelige varsel.

Denne type aftalebestemmelser vil fremover være ugyldige, uanset om der er tale om bestemmelser i nye ansættelsesaftaler eller bestemmelser i ansættelsesaftaler, som er indgået før den 1. september 2020.

Hvis dine medarbejdere har en ansættelsesaftale, som giver mulighed for at varsle ferie med et forkortet varsel, anbefaler Codex Advokater, at aftalerne ændres, eller at der udarbejdes et tillæg. I værste fald kan opretholdelse af en ugyldig bestemmelse i ansættelsesaftalerne indebære, at du pålægges at skulle betale en godtgørelse for manglefuldt ansættelsesbevis.

—oo0oo—

Hvis du overvejer at omlægge retten til feriefridage til samtidighedsferiefridage eller hvis dine ansættelsesaftaler indeholder bestemmelser om forkortet varsling af ferie, kan du kontakte Codex Advokater med henblik på at få ændret ansættelsesaftalerne.