Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

15 september 2022

Ny lejekontrakts typeformular A, 10. udgave.

Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 godkendt typeformular A, 10. udgave for udlejning af beboelseslejligheder, blandede lejemål samt værelser i private udlejningsejendomme. Typeformularen erstatter den hidtil gældende typeformular A, 9. udgave.

Den nye typeformular er autoriseret pr. 1. september 2022, hvorfor denne alene kan anvendes ved lejemål, som aftales pr. den 1. september eller derefter.

Typeformular A, 9. udgave kan fortsat anvendes frem til og med den 31. december 2022, hvorfor der vil være en overgangsperiode hvor begge udgaver af typeformularen kan benyttes. Udlejer har i denne periode valgfrihed mellem de to typeformularer.

Fra den 1. januar 2023 er det kun typeformular A, 10. udgave som kan anvendes.

Det afgørende ved fastlæggelsen af ovenstående datoer er underskriftsdatoen på lejekontrakten. Der skal med andre ord ikke tages hensyn til lejeperiodens start eller andre forhold.

Flere ændringer

Den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli 2022. Paragrafhenvisningerne i den nye typeformular A, 10.udgave er ændret, således at de stemmer overens med den nye lejelov.

I den nye typeformulars § 3 er nu præciseret, at det kræver hjemmel i loven, såfremt udlejer vil opkræve beløb hos lejer udover selve lejen. Dette stemmer overens med hidtil gældende praksis, hvorfor der blot er tale om en kodificering af gældende ret.

I typeformularens § 4 er nu angivet, at der kun må opkræves forudbetalt leje svarende til opsigelsesperioden for lejemålet, men dog maksimalt svarende til 3 måneders leje. Dette er særlig relevant i forbindelse med fremleje af accessoriske enkeltværelser. I vejledningen til typeformular A, 10. udgave er angivet, at depositum og forudbetalt leje skal nedsættes, såfremt lejen nedsættes.

Der er i formularens § 7 indsat felter, hvorefter udlejer skal angive om han udlejer mere end én beboelseslejlighed, og hvorvidt lejemålets stand bliver konstateret ved et fraflytningssyn. Dette har indflydelse på eventuelle istandsættelseskrav.

I typeformularens § 11 er indsat felter, hvorefter parterne kan angive om lejemålet er omfattet af reglerne om fri leje, og i så fald på baggrund af hvilket grundlag. Herudover kan parterne ligeledes angive, såfremt der indgås aftale om nettoprisindeksering af lejen. I bekræftende fald skal det endvidere angives, hvorfor reguleringen foretages, hvornår den første regulering finder sted og hvilken måneds nettoprisindeks, der ligger til grund for reguleringen.

Kravet om skriftlighed ved opsigelse fra typeformular A, 9. udgave overføres ikke til typeformular A, 10. udgave. Udlejer skal dog være opmærksom på, at efter den tidligere lejelovs § 87 og den nugældende lejelovs § 176 skal udlejers opsigelse være skriftligt. Udlejer skal derfor stadigvæk opsige lejer skriftligt, til trods for at det ikke fremgår af den nye typeformular.

Da lejeloven ikke stiller betingelse om skriftlighed ved lejers opsigelse, kan denne principielt opsige mundtligt overfor udlejer. Dette er dog ikke anbefalelsesværdigt af bevismæssige årsager. Udlejer kan også i typeformularens § 11 selv have angivet, at lejers opsigelse ligeledes skal være skriftlig og hvortil lejer skal sende opsigelsen.

Herudover indebærer den nye typeformular ingen nævneværdige ændringer i måden, hvorpå denne skal udfyldes.

Codex Advokater anbefaler at bruge den nye formular, der svarer til reglerne i den nye lejelov.