Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

05 maj 2022

Ny lejelov og lov om boligforhold træder i kraft pr. 1. juli 2022

Den 1. marts 2022 har Folketinget vedtaget henholdsvis en ny lejelov og en ny lov om boligforhold, som begge træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Sammen udgør de to nye love en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven og er en del af et forsøg på at forenkle og modernisere lejelovgivningen.

Den nye lejelov

Den nye lejelov gælder for beboelsesudlejning, dvs. for private boligudlejere. Udlejning af almene boliger sker fortsat under almenlejeloven. De tidligere undtagelser til lejelovens anvendelsesområde, dvs. bl.a. sommerhuse, fritidshuse, hotel- og ferieformål mv. gælder stadig.

Loven regulerer lejeforholdet mellem lejer og udlejer. De oprindelige bestemmelser i lejeloven videreføres, dog under nye paragrafnumre. Der er enkelte indholdsmæssige regelændringer om bl.a.:

  • Vedligeholdelse – § 111; begrebet vedligeholdelse er blevet defineret i lovteksten, så der er klarhed for lovens brugere. Begrebet har været for uklart tidligere.
  • Fri lejefastsættelse – § 54; begrebet ”fri lejefastsættelse” er nu fastslået i loven, og det er angivet, hvilke lejeforhold der omfattes. Det er samme typer lejemål som tidligere.
  • Gennemgribende forbedret lejemål – § 19; ifølge forarbejderne skal hele lejemålet – ikke bare køkken og bad – fremstå moderniseret. Dette er en stramning af reglerne, som ikke ses direkte af lovteksten. De beløbsmæssige grænser gælder stadig.
  • Tilbudspligt – § 199; salg af et ejendomsselskab, der ikke ejer andre aktiver end den tilbudspligtige ejendom, udløser ikke længere tilbudspligt. Dette er i udgangspunktet en regelforenkling, men forståelsen og anvendelsen af reglen er indtil videre behæftet med usikkerhed.
  • Sagsanlæg efter ophør – § 17; den særlige 1-årige forældelsesfrist for lejers sagsanlæg efter lejeforholdets ophør er blevet ændret og gælder nu kun ved ejerskifte. Er der ikke sket ejerskifte, er lejers krav omfattet af almindelige passivitets- og forældelsesregler.
  • Fremlejeforhold; hensigten med den nye lov var at få indført ændringer, der skulle øge retssikkerheden for fremlejere. Dette er bl.a. sket med loft over forudbetalt leje, og frister for udbetaling af depositum.

Lov om boligforhold

Lov om boligforhold indeholder det samlede regelsæt vedrørende lejelovgivningens offentligretlige regler.

Loven indeholder bl.a. bestemmelserne fra boligreguleringsloven om bl.a. huslejenævn, bopælspligt, beboermaksimum og Grundejernes Investeringsfond.

Desuden indeholder loven reglerne om kommunal anvisningsret og tvungen administration af udlejningsejendomme.

Hvordan skal udlejer forholde sig?

Udlejers indretning efter de nye regler vil hovedsageligt angå opdatering af standarddokumenter og tilpasning af udlejningsadministrationen til de nye lovbestemmelser.

Link til den nye lejelov: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l47/20211_l47_som_vedtaget.pdf

Link til lov om boligforhold: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l48/20211_l48_som_vedtaget.pdf