Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
19 april 2024

Ny lov indeholder ændringer vedrørende værdiansættelse af andelsboliger

Den 22. februar 2024 blev der fremsat et lovforslag vedrørende ændring af værdiansættelsesprincipperne for andelsboliger. For andelsboliger er prissætning reguleret i andelsboligloven, og værdiansættelsesprincipperne vedrører måderne, hvorpå man som andelsboligforening kan vælge at værdiansætte sin ejendom på. Loven er trådt i kraft den 15. april 2024.

Baggrunden for lovforslaget

Ved lov af 27. februar 2021 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love blev ejendomsværdiansættelsen for erhvervsejendomme, herunder også andelsboliger, afskaffet.

Efterfølgende blev der nedsat et udvalg med det formål at vurdere konsekvenserne for andelsboligforeningerne og overveje mulige alternative løsninger for prisfastsættelse. Disse overvejelser er lagt til grund ved udarbejdelsen af loven vedrørende værdiansættelse af andelsboliger.

Anskaffelsesprisen

Efter den tidligere lov kunne værdiansættelse ske ved, at værdien sættes til anskaffelsesprisen. Dette værdiansættelsesprincip er ikke blevet ændret ved ikrafttrædelse af den nye lov.

Forlængelse af valuarvurderingers gyldighedsperiode

Et andet af værdiansættelsesprincipperne efter loven er, at en valuar foretager en værdiansættelse med udgangspunkt i den aktuelle pris på boligmarkedet, hvis ejendommen skulle sælges som udlejningsejendom. En valuarvurdering måtte efter den tidligere gældende lov ikke være ældre end 18 måneder. Efter den nye lov skal der fortsat kunne foretages en valuarvurdering, men denne vurdering skal have en forlænget gyldighedsperiode på 42 måneder.

Nettoprisindeksering af offentlige ejendomsvurderinger

Det tredje og sidste værdiansættelsesprincip efter den tidligere gældende lov var, at værdiansættelsen kunne foretages ud fra den senest ansatte ejendomsværdi, hvilket som udgangspunkt var den ejendomsværdi, der blev ansat ved den almindelige vurdering 2012.

Med ikrafttrædelsen af den nye lov skal der ved værdiansættelse på grundlag af den senest ansatte ejendomsværdi ske nettoprisindeksering. Der skal således ske vurdering af den senest ansatte ejendomsværdi reguleret efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra førstkommende månedsindeks efter vurderingsterminen og frem til og med indekset for oktober i foreningens seneste afsluttede regnskabsår.

Fastholdte vurderinger

Loven indeholder udover værdiansættelsesprincipperne også en bestemmelse om, at valuarvurderinger og vurderinger foretaget på grundlag af offentlige ejendomsvurderinger kan fastholdes på ubestemt tid, hvis vurderingerne er foretaget inden den 1. juli 2020. Fastholdelse kan fra og med 1. juli 2020 kun ske indtil, at andelsboligforeningen vælger at anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdien. Denne bestemmelse er ikke ændret i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye lov.