Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

24 november 2022

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og mindstekrav vedrørende arbejdsvilkår er sendt i høring og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

Lovforslaget sker som led i implementering af EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv, direktiv 2019/1152, og indebærer ændringer i krav til ansættelsesbeviser og indfører minimumsrettigheder for den ansatte.

Flere ansatte omfattes af de nye regler

De nye regler omfatter alle arbejdstagere med et ansættelsesforhold, hvor deres forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør 3 timer eller flere pr. uge over en periode på 4 uger. Efter de hidtil gældende regler kan en ansat alene stille krav om at modtage et ansættelsesbevis, såfremt en ansat har en arbejdsuge på mere end 8 timer.

Skærpelse af oplysningspligten

Efter de nye regler skal arbejdsgiveren på skrift, dvs. enten på papir eller i elektronisk form, udlevere grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet, allerede 7 kalenderdage efter første arbejdsdag. Dette omfatter blandt andet oplysninger om lønforhold samt arbejdssted- og tid. Hertil kommer, at oplysninger om f.eks. ferie, fravær med løn, opsigelsesvarsler og kollektive overenskomster skal gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. Hidtil har fristen været 1 måned for alle typer af oplysninger. En del af de ovenfor nævnte oplysninger kan gives ved henvisning til lov eller kollektiv overenskomst.

Mindstekrav til arbejdsvilkår

Lovforslaget indebærer også visse mindstevilkår for arbejdstagere, som ikke hidtil har været lovreguleret i den ansættelsesretlige lovgivning.

Der indføres blandt andet en regel hvorefter prøvetid i ansættelsesforhold ikke må overstige 6 måneder.

Endvidere må arbejdsgivere ikke hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, medmindre beskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.

Desuden skal arbejdsgivere tilbyde medarbejderne evt. lovpligtige uddannelse uden udgifter for medarbejderne.

Allerede ansatte medarbejdere

Medarbejdere, der er ansat før 1. januar 2023, skal ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg hertil, selv om ansættelsesbeviset ikke opfylder arbejdsgiverens oplysningspligt efter den nye lov. Hvis medarbejderen anmoder om det, skal arbejdsgiveren dog udlevere de manglende oplysninger senest inden for otte uger efter anmodningen.