Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
08 december 2022

Nye klimakrav i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023

Den 1. januar 2023 træder ændringer til det nugældende bygningsreglement, BR18, i kraft. Ændringerne påbegynder indfasningen af konkrete klimakrav ved nybyggeri. Formålet er, at byggeriet skal være mere bæredygtigt og således omfattes af den grønne omstilling.

De nye klimakrav overordnet

Overordnet set gennemføres der to nye klimakrav med ændringerne til BR18.

Der indføres et krav om, at et nybyggeris klimapåvirkning skal dokumenteres med klimaberegning der indebærer en livscyklusanalyse (LCA).

Desuden indføres der et krav om, at et nybyggeri på over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi i forhold til CO2-udledning på 12 kg CO2e/m2/år.

Krav til LCA

Ved LCA foretages en analyse af den samlede livscyklus for et byggeri, således at det beregnes, hvordan en bygning gennem sin levetid påvirker klimaet.

Konkret skal der foretages en beregning af CO2 udledning for råmaterialer, ved bygningens brug og efter endt levetid for bygningen.

Formålet med kravet er at synliggøre klimapåvirkningen for byggeriets livscyklus og dermed nedbringe den samlede CO2 udledning fra byggeriet ved at motivere bygherren til at træffe klimabevidste valg for byggeriet.

Dette krav gælder alle former for nybyggeri, hvor der er indleveret byggeansøgning efter den 1. januar 2023, og er ikke afhængigt af byggeriets størrelse.

Det bemærkes, at udarbejdelsen af LCA er et krav for ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Krav til grænseværdi

Ved udarbejdelsen af LCA skal det for nybyggerier over 1.000 m2, hvor der er indleveret byggeansøgning efter den 1. januar 2023, dokumenteres, at grænseværdien for byggeriet på 12 kg CO2e/m2/år overholdes.

Grænseværdien vil blive ændret løbende, hvilket vil ske første gang i 2025. Det er ikke fastlagt, hvad grænseværdierne vil blive ændret til, men der må forventes en stramning, ligesom grænseværdierne i 2025 også vil omfatte nybyggeri under 1.000 m2.

Til kravet om grænseværdi er der en undtagelse. Hvis særlige forhold ved bygningen som følge af dens placering, funktion eller tilsvarende forhold nødvendiggør et materialeforbrug, som medfører en øget klimapåvirkning, indgår den øgede klimapåvirkning ikke i beregningen af klimapåvirkning.

Hvem skal være opmærksom på de nye krav?

De nye krav kræver som udgangspunkt opmærksomhed fra alle involverede i et byggeri. Ansvaret for at efterleve de nye krav afhænger af entreprisen, og ansvaret kan derfor både være hos bygherre eller totalentreprenør. Som håndværker kan kravene ligeledes få stor betydning, da viden om materialer samt byggeriet er væsentlig for udarbejdelse af LCA.