Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

13 oktober 2022

Nye regler for rekonstruktion trådt i kraft

Folketinget vedtog tidligere på året et lovforslag, som implementerer et EU-direktiv og samtidig betyder en lovændring af konkursloven, herunder bl.a. ændring i reglerne om rekonstruktion. De nye regler er trådt i kraft og finder anvendelse på rekonstruktionsbehandlinger, der er indledt efter ikrafttrædelsen den 17. juli 2022.

Nedenfor giver vi et kort indblik i de væsentligste ændringer i rekonstruktionsreglerne.

Ny mulighed for forebyggende rekonstruktion

Med de nye regler for rekonstruktion er der givet mulighed for forebyggende rekonstruktion. Muligheden omfatter juridiske og fysiske personer, der er erhvervsdrivende. Forebyggende rekonstruktion kan anvendes, når skyldneren er insolvent eller har sandsynlighed for at blive insolvent. Det vil sige, at det ikke er et krav, at skyldner reelt er insolvent, men blot at der er sandsynlighed herfor.

Det er skyldneren selv, der kan anmode om indledning af en forebyggende rekonstruktion. En kreditor har således ikke mulighed for at anmode om indledning af forebyggende rekonstruktion.

Det er en ordning, der ikke kræver, at der bliver udpeget en rekonstruktør.

Under en forebyggende rekonstruktion bliver der ikke automatisk etableret et fuldbyrdelsesforbud. Det vil sige, at kreditorerne fortsat kan inddrive krav mod skyldneren, herunder f.eks. foretage udlæg. Fuldbyrdelsesforbud etableres alene, hvis skyldner anmoder herom. Hvis der ikke anmodes om fuldbyrdelsesforbud, vil kreditorer mv. først blive orienteret om rekonstruktionen, når der fremsættes rekonstruktionsforslag.

Udtræden af rekonstruktion uden automatisk konkurs

Efter de tidligere regler var det ikke muligt at udtræde af en indledt rekonstruktion, uden det ville betyde konkursbehandling, hvis virksomheden ikke blev solvent i forbindelse med rekonstruktionen. De nye regler giver mulighed for inden for en vis periode at udtræde af rekonstruktionen, uden at det automatisk vil medføre konkursbehandling. Muligheden for udtræden gælder indtil der er vedtaget en rekonstruktionsplan. Der er visse begrænsninger i adgangen for udtræden for at modvirke misbrug af reglen.

Hvis der forud for rekonstruktionsbegæringen er indleveret en konkursbegæring som ikke er tilbagekaldt, vil konkursbegæringen skulle behandles af skifteretten, såfremt rekonstruktionen ophører.

Afstemningsregler

Afstemningsreglerne om rekonstruktionsforslaget er tillige blevet ændret for bl.a. større virksomheder således, at kreditorerne er inddelt i afstemningsklasser. Hvornår en virksomhed er større er en vurdering af, hvornår virksomheden overskrider visse nærmere fastsatte grænseværdier.

Hvordan den nærmere inddeling i afstemningsklasserne skal være er ikke nærmere fastlagt – dog vil panthavere som udgangspunkt være en klasse for sig. Hver klasse afspejler et interessefællesskab, hvilket vil sige, at kreditorerne stemmer i klasser, hvor flertallet af hver klasse bestemmer. Hvis et flertal af afstemningsklasserne stemmer for rekonstruktionsforslaget, anses det for vedtaget.

*****

Hos Codex Advokater er vi klar til at hjælpe og rådgive om de nye regler for rekonstruktion. Kontakt os gerne for flere oplysninger om rekonstruktionsreglerne, herunder bl.a. om, hvornår der etableres fortrinsstilling i tilfælde af den forebyggende rekonstruktion, muligheden for at anvende ”fast track” ordning ved virksomhedsoverdragelse eller for en uddybende drøftelse af den forebyggende rekonstruktion.