Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
16 marts 2023

Tinglysning af vedtægter med større sikkerhed end normalvedtægten

Vestre Landsret har i en kendelse af 5. december 2022 taget stilling til spørgsmålet om tinglysning af en ejerforenings vedtægter, som fraveg normalvedtægten i forhold til størrelsen af sikkerhedsstillelse over for ejerforeningen.

I den konkrete sag blev en ejerforenings nye vedtægter anmeldt til tinglysning på ejendommen.

Efter ejerforeningens nye vedtægter skulle der tinglyses en sikkerhed på 60.000 kr. i hver ejerlejlighed for ejerforeningens krav mod den enkelte ejerlejlighedsejer.

Pantesikkerheden på 60.000 kr. til ejerforeningen var således højere end det krav til sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. som fulgte af normalvedtægten.

I første omgang afviste Tinglysningsretten anmeldelsen til tinglysning med henvisning til, at samtlige tinglyste ejere skulle give samtykke ved at underskrive anmeldelsen, da anmeldelsen indebar en

særlig bebyrdende forpligtelse, da pantet ville reducere ejernes mulighed for realkreditbelåning på sdo/sdro lignende vilkår.

Landsretten ændrede afgørelsen, da Tinglysningsretten ikke kunne kræve, at alle tinglyste ejerlejlighedsejere havde underskrevet anmeldelsen til tinglysning.

Landsretten fandt, at Tinglysningsretten i medfør af tinglysningsloven var berettiget til at påse, at ejerforeningen i henhold til ejerforeningens vedtægter samt almindelige foreningsretlige grundsætninger var berettiget til at råde over ejendommen som foreskrevet i de nye vedtægter.

Landsretten bemærkede i den forbindelse, at fravigelsen af normalvedtægten var gyldig oprettet efter ejerforeningens vedtægter, herunder at den påkrævede procedure for ændring af vedtægterne med kvalificeret flertal var fulgt som foreskrevet. Der var endvidere ikke grundlag for at antage at ændringen skulle være materielt ugyldig.

Afgørelsen indebærer, at Tinglysningsretten fremover ikke vil anse en sådan bestemmelse om forhøjelse af sikkerhed som værende indgreb i ejers særråden over ejerligheden, der skal påses af Tinglysningsretten, og at en eventuel uenighed må søges afklaret ved efterfølgende søgsmål.