Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

18 marts 2020

Trepartsaftale giver mulighed for at få midlertidig lønkompensation til hjemsendte medarbejdere på det private arbejdsmarked – Regeringens Covid19-tiltag

Regeringen har sammen med arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne weekenden den 15.-16. marts 2020 opnået enighed om en aftale, som en midlertidig ordning, som i en periode fra 9. marts til 9. juni 2020 giver private virksomheder mulighed om at søge om lønkompensation, hvis virksomhederne som følge af arbejdsmangel sender en del af de ansatte hjem med fuld løn.

Formålet

Formålet med aftalen er at sikre, at så mange medarbejdere som muligt kan fastholde deres arbejde, også i en tid, hvor mange virksomheder oplever arbejdsmangel på grund af restriktionerne som følge af Covid19, og hvor alternativet derfor kan være at opsige medarbejderne.

Aftalens indhold

Aftalen giver private virksomheder mulighed for at modtage kompensation for en del af lønudgifterne, hvis virksomheden i en periode sender medarbejdere hjem med fuld løn. Det er et krav for at få kompensation, at hjemsendelsen skyldes arbejdsmangel, og at hjemsendelsen omfatter mindst 30 % af de ansatte eller mindst 50 medarbejdere. Hjemsendelserne kan p.t. maksimalt vare 3 måneder i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Det er en forudsætning, at medarbejderne reelt hjemsendes, at de modtager fuld løn under hjemsendelsen, og at de ikke udfører arbejde fra hjemmet.

Herudover er det et krav, at virksomheden ikke afskediger ansatte begrundet i økonomiske forhold i den periode, hvor virksomheden modtager kompensation fra staten. Derimod kan ordningen benyttes af alle private virksomheder, uanset om virksomheden er overenskomstdækket eller ej.

Medarbejderne har mulighed for at undgå en afskedigelse, men skal også bidrage med en del af økonomien bag ordningen. Medarbejderne skal således bruge ferie, feriefridage eller afspadsering i 5 dage ud af den periode, hvor virksomheden søger om lønkompensation til de hjemsendte medarbejdere. I disse 5 dage får virksomheden ikke lønkompensation. Hvis medarbejderen ikke har mere ferie eller andet, skal der holde fri uden løn eller anvendes feriedage fra det kommende ferieår.

Ordningen med lønkompensation kan ikke kombineres med andre ordninger, herunder arbejdsfordeling, hjemsendelse uden løn, m.v.

Størrelsen af kompensationen

Virksomhedens kompensation af lønudgifter afhænger af, om de hjemsendte medarbejdere er timelønnede eller funktionæransatte.

  • For timelønnede udgør kompensationen 90 % af lønnen, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat
  • For funktionærer udgør kompensationen 75 % af lønnen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat

For timelønnede rammes loftet for den maksimale kompensation, hvis medarbejderen har en timesats på 162,17 kr. eller mere (med udgangspunkt i en arbejdstid på 160,33 timer pr. måned) og for funktionærer rammes loftet for den maksimale kompensation ved en månedsløn på 30.666,67 kr. eller mere. Kompensationen beregnes ud fra den løn og arbejdstid, som er aftalt pr. 9. marts 2020.

Forskellen i det maksimale beløb og kompensationsgraden skyldes, at timeansatte kan hjemsendes uden løn, mens funktionærer kan opsiges med ret til løn i en opsigelsesperiode svarende til funktionærlovens opsigelsesvarsel.

Ansøgning og udbetaling

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen, som forventes at kunne modtage ansøgninger fra og med uge 13. De hjemsendte medarbejdere skal registreres ved CPR-nr., og virksomheden skal oplyse og begrunde, hvilken periode medarbejderne er hjemsendt, p.t. maksimalt 3 måneder frem til den 9. juni 2020. Ansøgningen forventes at skulle suppleres med ””tro- og loveerklæringer”, og senere kommer en kontrolfase, hvor virksomheden med revisorbistand skal dokumentere, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Første lønkompensation kan forhåbentlig udbetales i uge 14.