Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
12 januar 2023

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser, der også undertiden kaldes generelle forretningsbetingelser, standardvilkår eller på engelsk terms & conditions og standard terms, er et ensidigt sæt aftalevilkår som typisk en sælgervirksomhed anvender i forbindelse med tilbudsgivning.

Salgs- og leveringsbetingelser indeholder oftest vilkår om den nærmere aftaleindgåelse, priser, betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, ejendomsforbehold, reklamationsregler, regulering og begrænsning af ansvar for mangler eller produktansvar, samt mere generelt udformede forbehold om force majeure samt lovvalg og værnetingsbestemmelser. Har man ikke salgs- og leveringsbetingelser med ansvarsbegrænsninger hæfter man som udgangspunkt ubegrænset over for sin aftalepart.

En aftale indgås som udgangspunkt i dansk ret ved at der fremsættes et tilbud fra én part til en anden part, som så accepterer dette tilbud. Salgs- og leveringsbetingelser bruges typisk i disse tilfælde af tilbudsgiveren til at supplere sin aftale med generelt og ensidigt udformede aftalevilkår.

Ideelt bør dette ske ved at tilbudsgiveren udleverer sine salgs- og leveringsbetingelser sammen med tilbuddet, så de er direkte tilgængelige for aftaleparten fra start, og først derefter accepteres tilbuddet uden forbehold. I et sådant tilfælde vil salgs- og leveringsbetingelserne kunne anses for vedtaget mellem parterne som en integreret del af aftalen.

Vedtagelsen af salgs- og leveringsbetingelser giver dog også problemer i praksis. Det sker ofte at tilbudsgiveren alene henviser til sine salgs- og leveringsbetingelser, der kan findes andetsteds, fx mere eller mindre lettilgængeligt, f.eks. på en hjemmeside, eller at salgs- og leveringsbetingelserne først udleves eller sendes sammen med en ordrebekræftelse, efter der reelt set er sket aftaleindgåelse.

Et andet problem, der kan opstå mellem erhvervsdrivende, er at den anden aftalepart ligeledes henviser til, eller udleverer sine salgs- og leveringsbetingelser uden at parterne tager stilling til betydningen af, at der foreligger to sæt salgs- og leveringsbetingelser, som er modstridende. I sådanne tilfælde opstår der ofte tvister, og en aftalepart vil ofte kunne anføre, at salgs- og leveringsbetingelserne ikke er vedtaget mellem parterne. Det vil derefter være op til domstolene at vurdere, hvad der reelt er aftalt imellem parterne. I forbindelse med denne fortolkning vil domstolene tage højde for forløbet ved aftaleindgåelsen, og har man ikke udleveret sine salgs- og leveringsbetingelser fra start, og dette kan dokumenteres, er der en risiko for, at retten vil finde, at salgs- og leveringsbetingelser ikke er vedtaget. Dette gælder særligt, hvis salgs- og leveringsbetingelserne indeholder særligt byrdefulde vilkår, f.eks. ansvarsbegrænsninger, mens f.eks. tidligere samhandel mellem aftaleparterne kan tale for at anse salgs- og leveringsbetingelserne for gældende, fordi den anden aftalepart kendte vilkårene fra tidligere.

For at undgå at løbe en unødig risiko som tilbudsgiver, anbefaler vi, at man altid udleverer sine salgs- og leveringsbetingelser sammen med tilbuddet og samtidig sikrer sig dokumentation for, at salgs- og leveringsbetingelserne er modtaget af den anden aftalepart før indgåelsen af aftalen. Det anbefales endvidere løbende at få set sine salgs- og leveringsbetingelser igennem, så de til enhver tid er tilpasset den enkelte virksomhed.