Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
11 juni 2018

AB 92 bliver til AB 18 – nye aftalevilkår for byggeriet

Den 21. juni 2018 blev det nye AB-system offentliggjort.

Der kommer således til at foreligge helt nye versioner af de kendte aftalevilkår; AB 92, ABT 93 og ABR 89, som bliver til AB 18, ABT 18 og ABR 18. De nye aftalevilkår er på en række områder markant anderledes end de kendte og meget anvendte almindelige betingelser, AB 92, ABT 93 og ABR 89.

En af fordelene ved det nye system er, at systematikken i AB 18 (og ABT 18) og ABR 18 bliver ens, hvorfor der bliver en bedre sammenhæng mellem de regler, der regulerer entreprenørens og rådgiverens rolle. Dette sker i en erkendelse af, at en moderne entreprise sker i et samarbejde mellem rådgiver og entreprenør.

Der vil desuden blive udarbejdet forenklede udgaver af såvel AB 18 som ABR 18, der kan anvendes ved entrepriser, der er relativt små i henseende til omfang, tid og økonomi, eller er enkle i henseende til opgavens karakter eller organisering.

Endelig bliver der udarbejdet 4 tillægsaftaler, der kan aftales som en del af aftalegrundlaget ved projektudvikling, projektoptimering, krav til driften af byggeriet eller ved incitamentsbestemmelser, herunder bestemmelser om bonus og bod under særlige betingelser.

AB 18 – som sandsynligvis er de mest anvendte almindelige betingelser – bliver blandt andet ændret i forhold til løsning af tvister, hvor der indsættes en ”løsningstrappe”, hvor parternes interne forligsforhandlinger er obligatoriske forud for, at man kan anmode voldgiftsretten om mediation, mægling, afgørelse eller syn og skøn (med mindre, det er for at bevissikre).

Ligeledes bliver mediation og mægling obligatorisk, såfremt en part anmoder om det, med mindre den anden part inden for rimelig tid anmoder om en hurtig afgørelse. ”Hurtig afgørelse” er en afgørelse, der alene kan vedrøre en række bestemte ofte opståede konflikter som eksempelvis bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage, retten til tidsfristforlængelse samt sager med en økonomisk værdi på under kr. 200.000.

Reguleringen af området for tvister bærer således tydeligt præg af, at byggeriets parter i vidt omfang er bedst tjent med at undgå dyre, langvarige voldgiftssager.

En anden central ændring i AB 18 er, at spørgsmålet om entreprenørens projektering bliver reguleret, herunder spørgsmålet om ansvar for denne projektering. Ligeledes er der i AB 18 fokus på at sikre kvalitet i byggeriet med uddybende regler om projektgennemgang, yderligere samarbejdskrav mellem bygherre og entreprenør og yderligere tilsyn i forbindelse med byggeriets udførelse.

Der er ingen tvivl om, at AB 18 er relativ kompleks og detaljeret, hvorfor man som såvel entreprenør som bygherre skal være varsomt med blindt at anvende disse bestemmelser uden en konkret stillingstagen til, om bestemmelserne er egnede til den konkrete entreprise.

Alternativet vil være, at der laves konkrete undtagelser til de almindelige bestemmelser, eller at parterne vælger at anvende de forenklede udgaver.

Det skal særligt bemærkes, at det nu klart fremgår af AB 18, § 1, at AB 18 ikke er egnet, hvis bygherren er en forbruger. Her må bestemmelserne i AB Forbruger anvendes som de almindelige bestemmelser