Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
02 juni 2022

Ændring af fristen for indsendelse af årsrapport, revisionspligt og øvrige ændringer i årsregnskabsloven

Som opfølgning på vores blogindlæg den 30. marts 2022 om en mulig udskydelse af fristen for indberetning af årsrapport kan vi oplyse, at lovforslaget nu er vedtaget, og at der er tale om en permanent ændring.

Ændringen af årsregnskabsloven indebærer, at fristen for indberetning af årsrapport for virksomheder i regnskabsklasse B og C permanent er forlænget fra 5 til 6 måneder, gældende for årsrapporter med balancedag den 31. december 2021 eller senere. Virksomheder i regnskabsklasse D har fortsat en 4 måneders frist fra balancedagen.

I forbindelse med lovændringen er der også foretaget en række andre ændringer af årsregnskabsloven, herunder blandt andet en ændring af reglerne om revisionspligt, som træder i kraft den 1. juli 2022, og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere.

Efter de nugældende regler (årsregnskabslovens § 135) kan en virksomhed i regnskabsklasse B fravælge revision, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider 2 af nedenstående størrelser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

For regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, begrænses mulighederne for at fravælge revision.

En virksomhed kan ikke længere fravælge revision, hvis balancesummen på balancetidspunktet i 2 på hinanden følgende regnskabsår overskrider 50 mio. kr., og hvis der er tale om en virksomhed, som tilhører en klassificeret risikobranche, så skal årsregnskabet forsynes med en erklæring fra en uafhængig revisor om assistance med opstilling af årsregnskabet eller med en revisorerklæring med sikkerhed, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet har en nettoomsætning, som overskrider 5 mio. kr.

Dette gælder uanset, om virksomheden opfylder de øvrige krav for fravalg af revision. En nystiftet virksomhed, der i første regnskabsår overskrider en balancesum på over 50 mio. kr. eller tilhører en klassificeret risikobranche og overskrider en nettoomsætning på 5 mio. kr., vil således være revisionspligtig efter de nye regler.

Erhvervsministeren skal efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler om, hvilke brancher der skal klassificeres som risikobrancher, samt længden af den periode klassifikationen skal være gældende. Det forventes, at f.eks. vejtransport, flytteforretninger, restauranter, pizzeriaer, grillbarer, cafeer m.v. vil blive klassificeret som risikobrancher.

Ejerne og de centrale ledelsesorganer af virksomheder, som har fravalgt revision, bør derfor i forbindelse med de kommende årlige generalforsamlinger være opmærksomme på, at der for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, er indført en begrænsning i muligheden for at fravælge revision for virksomheder i regnskabsklasse B.