Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
14 maj 2020

Beløbsbegrænset udlæg afbryder ikke forældelsesfrist for det resterende krav

Højesteret har ved to kendelser af 16. april 2020 taget stilling til spørgsmålet om forældelse af dele af kreditorernes krav i tilfælde, hvor kreditorerne ved den oprindelige fremsendelse af sagerne til fogedretterne alene havde valgt at anmode om udlæg for mindre beløb end deres samlede krav.

Afbrydelse af forældelse af krav

Forældelse af en kreditors krav kan bl.a. afbrydes ved fremsendelse af kravet til fogedretten med henblik på udlæg.

Formålet for en kreditor ved alene at anmode om udlæg for en mindre del af sit samlede krav vil bl.a. kunne være at reducere omkostningerne, herunder størrelsen af det gebyr, som skal betales, når sagen fremsendes til fogedretten.

Kreditorerne i de to aktuelle sager havde alene over for fogedretterne oprindeligt begæret udlæg for mindre beløb af deres samlede krav og ønskede ved fremsendelse af sagerne til fogedretterne på ny at få afbrudt forældelsen af deres krav.

Højesteret skulle i begge sager tage stilling til, om kreditorernes resterende krav var forældede eller, om forældelse for de samlede krav var blevet afbrudt ved indlevering af de oprindelige beløbsbegrænsede fogedbegæringer.

De to sager – Østre Landsret og Vestre Landsret kom til hver sit resultat

Østre Landsret og Vestre Landsret var kommet til forskellige afgørelser.

I sagen for Vestre Landsret havde debitor ved indgåelse af et frivilligt forlig fra 1997 erkendt at skylde kreditor 216.207 kr.

Kreditor begærede den 17. november 2008 udlæg alene for 43.000 kr. af kreditors samlede krav på 216.207 kr. På udlægsforretningen erklærede debitor sig ude af stand til at betale.

Den 8. oktober 2018 indgav kreditor en ny udlægsbegæring, men denne gang på det fulde krav på 216.207 kr.

Vestre Landsret kom til det resultat, at afbrydelse af forældelsen skete ved indgivelse af anmodningen om udlæg, og da det fulde krav var opgjort i anmodningen, var forældelsen afbrudt for det fulde krav. Vestre Landsret kom dermed frem til, at kreditors krav ikke var forældet, da forældelse var afbrudt ved indlevering af den beløbsbegrænsede udlægsbegæring, også selv om der alene var begæret udlæg for en mindre del af kreditors samlede krav.

Derimod kom Østre Landsret i en lignende sag frem til, at en beløbsbegrænset udlægsbegæring ikke afbrød forældelsesfristen for resten af kreditors krav.

I sagen var der i 2005 indgået en låneaftale med en hovedstol på 25.000 kr. Den 14. februar 2012 begærede kreditor alene udlæg for et begrænset beløb på 3.000 kr. af det samlede krav, og fogedretten fremmede den 15. marts 2012 sagen for i alt 4.050 kr.

Den 23. april 2019 blev der indgivet udlægsbegæring for et krav på 43.922 kr. Østre Landsret fandt, at fogedretten ved behandlingen af udlægsbegæringen af 15. marts 2012 alene forholdte sig til andelen på 4.050 kr. af kravet, og at forældelsen derfor kun blev afbrudt for så vidt angår de 4.050 kr. Østre Landsret kom derfor til, at den resterende del af kreditors krav var forældet.

De to afgørelser blev med Procesbevillingsnævnet tilladelse kæret til Højesteret.

Højesterets afgørelser

Højesteret ændrede afgørelsen fra Vestre Landsret og kom til samme resultat som Østre Landsret.

Dermed bestemmer Højesteret, at hvis en kreditor alene har begæret udlæg for en mindre del af sit samlede krav, så søger kreditor ikke fogedsagen fremmet til foretagelse af udlæg for den resterende del af kreditors krav, således at der alene sker afbrydelse af forældelsen for den del af kravet, kreditor anmoder om udlæg for.

Højesteret skaber med kendelserne klarhed om, at forældelseslovens § 18, stk. 1, må forstås således, at forældelse ved begrænset anmodning om udlæg som nævnt i retsplejelovens § 507, stk. 2, kun afbrydes for den del af kravet, der anmodes om udlæg for. Forældelsesfristen for den resterende del af et kravet løber fortsat.

Betydning

Højesterets kendelser bør give enhver kreditor, der tidligere alene har anmodet om udlæg for en mindre del af et samlet økonomisk krav mod en debitor, grund til at være særlig opmærksom, såfremt kreditor vil sikre, at kreditors resterende krav mod debitor ikke forældes.

Det kan derfor anbefales enhver kreditor, som har penge til gode hos en debitor om at få gennemgået sagerne med henblik på en vurdering af, om der skal foretages handlinger til afbrydelse af forældelsesfristen.

Link til kendelserne: