Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
16 juni 2017

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Der er muligvis lempelser på vej vedr. bo- og gaveafgifter. Et lovforslag fra regeringen skal forbedre vilkårene ved generationsskifter i erhvervsvirksomheder ved gradvist at nedsætte afgifterne. Ændringerne forventes at træde i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2016.

Det vigtigste element i lovforslaget er, at bo- og gaveafgiften nedsættes gradvist fra 15 % til 5 % frem mod 2020. På lidt længere sigt er det regeringens ambition, at bo- og gaveafgiften eller overdragelsesafgiften helt skal afskaffes.

Hovedformålet med lovforslaget er at forbedre vilkårene ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Det er således meningen, at de lavere afgifter skal hjælpe med at sikre de arbejdspladser, der findes i familieejede virksomheder, og som vil blive berørt af kommende generationsskifter. Skatteministeriet estimerer, at det drejer sig om ca. 300.000 arbejdspladser.

Lovforslaget indeholder disse hovedpunkter:

  • Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.
  • Afgiftsnedsættelsen begrænses til som udgangspunkt kun at omfatte overdragelse til nære familiemedlemmer. Har overdrageren ingen børn, udstrækkes reglen til også at omfatte søskende og deres børn.
  • Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt. Der stilles ikke krav om, at successionsreglerne faktisk er valgt.
  • Der stilles krav om ejertid og aktiv deltagelse. Den, der overdrager, skal selv have ejet selskabet mindst 1 år forud for overdragelsen. Den, der erhverver selskabet, skal derefter forblive ejer af selskabet i mindst 3 år efter overdragelsen. Derudover stilles der krav om, at den, der overdrager eller vedkommendes nærtstående, skal have deltaget aktivt i erhvervsvirksomheden forud for overdragelsen.

Derudover foreslås der stramninger i succesionsreglerne, navnlig pengetankreglen, så det kun er reelle erhvervsdrivende virksomheder, der vil kunne drage fordel af den nedsatte afgift. Endvidere præciseres fristen for behandling af gaveanmeldelser, således at den faktiske sagsbehandlingstid i SKAT maksimalt udgør 6 måneder.

Det foreslås også, at det – for at skabe gennemsigtighed og forudberegnelighed for selskaberne – er SKAT, der skal godtgøre, at aktie- og goodwillcirkulærerne ikke giver rigtigt udtryk for værdien i fri handel.

Venstreregeringen og resten af Blå blok vedtog som led i aftalen om finansloven i 2016, at det skulle være nemmere at foretage generationsskifte i familieejede virksomheder. Det er denne aftale, som har resulteret i dette lovforslag.

Der er som tidligere nævnt fremsat forslag om, at selve nedsættelsen af bo- og gaveafgiften bliver tillagt virkning fra den 1. januar 2016, altså med tilbagevirkende kraft. Det blev dog også foreslået, at alle de øvrige elementer skulle træde i kraft 1. april 2017. Dette er endnu ikke sket, og lovforslaget er således stadig under behandling.