Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
19 september 2019

Almindelige krav til rykkerproceduren

Inddrivelse af forfaldne og ubetalte pengekrav starter med, at der sendes rykkere til skyldneren, inden sagen eventuelt overgår til egentlig inkasso. Denne rykkerprocedure kan foretages af en advokat eller et inkassobureau, men kreditoren vil ofte selv stå for at sende rykkere.

I det følgende vil vi bidrage med en kort gennemgang af de mest almindelige retlige krav denne indledende rykkerproces, som alle skal overholdes for, at kreditor kan få sine omkostninger dækket bedst muligt. Overholder kreditor ikke de formelle krav til rykkere i renteloven, mistes retten til at kræve rykkergebyrer og senere eventuelle inkassoomkostninger. Det er derfor vigtigt, at rentelovens krav overholdes.

Krav til rykkerskrivelserne

  • Rykkerne skal være rimelige, henset til både skyldner og kreditors forhold.
  • Rykkerne skal fremsendes skriftligt. Gælder også digitalt, hvis det er aftalt med skyldneren.
  • Den første rykkerskrivelse må tidligst sendes dagen efter den sidste rettidige betalingsdato. Sendes en rykker for tidligt, kan der ikke opkræves et rykkergebyr.
  • Det er en betingelse for, at kreditoren senere kan kræve eventuelle inkassoomkostninger betalt af skyldneren, at der er afsendt mindst én rykker.

Rykkergebyrer

I forbindelse med at der sendes en rykkerskrivelse, kan kreditoren opkræve et rykkergebyr, jf. rentelovens § 9b. Rykkergebyret må højst være på 100 kr., når skyldneren er forbruger, og skal mindst være 100 kr. i erhvervsforhold. Enhver fravigelse af beløbene skal være aftalt med skyldneren. Rykkergebyrer må højst opkræves 3 gange pr. restance, og det skal fordeles på 3 separate rykkere. Hvis skyldner er en forbruger, kan man derfor højst få i alt 300 kr. i rykkergebyrer.

Kompensationsbeløb

Alene i erhvervsforhold kan kreditor, ud over rykkergebyrer, også opkræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr. Beløbet kan kun opkræves én gang pr. restance. Det kan kræves, så snart betalingsmisligholdelsen er indtrådt, og det er ikke et krav, at der fremsættes en særskilt rykker eller gives et varsel.

Inkassogebyrer

Hvis kreditoren overdrager inddrivelsen af pengekravet til en anden, fx en advokat eller inkassobureau, kan kreditoren opkræve skyldneren et inkassogebyr på 100 kr. Dette kan opkræves ud over de øvrige gebyrer, og kræver ingen særlig meddelelse eller varsel til skyldneren.

Inkassosagen videre

Hvis skyldneren på dette tidspunkt stadig ikke har betalt, må kreditoren tage stilling til om kravet skal tages til inkasso. Dette kan ske ved, at sagen overdrages til en advokat eller et inkassobureau (fremmedinkasso) eller ved, at kreditoren selv tager sagen til inkasso (egeninkasso).

Vi anbefaler, at sagen på dette tidspunkt overgives til en advokat, som er i stand til at varetage de videre formelle krav til inkassosagen og eventuelt tage sagen i foged- eller byretten, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Codex Advokater hjælper gerne med alle stadier af din inkassosag.