Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
14 juli 2022

Ny vigtig afgørelse vedrørende 120-dages reglen

Østre Landsret har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til anvendelse af 120-dages reglen, og har dermed igen præciseret retstillingen vedrørende reglen.

120-dages reglen er en regel, der kan aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Reglen er hjemlet i funktionærloven, og giver i forhold til funktionærer muligheden for at vedtage reglen, såfremt der i ansættelseskontrakten er henvist korrekt til bestemmelsen.

Det er udgangspunktet i funktionærforholdet, at sygdom er lovligt forfald, og medarbejderen er således berettiget til løn i tilfælde af, at medarbejderen ikke kan levere arbejdsydelsen, som følge af sygdom.

Det har været hensigten at sikre, at funktionærer ikke blev opsagt i tilfælde af sygdom, og 120-dages reglen er en af de bestemmelser, der har til hensigt at tilsikre, at medarbejdere ikke straks bliver opsagt, blot fordi de er syge i en længere periode.

120-dages reglen giver mulighed for – når denne er vedtaget – at arbejdergivere kan opsige med en måneds varsel til udgangen af en måned, når medarbejderen indenfor visse yderligere betingelser, har været syg i, i alt, 120 dage. Der er en righoldig praksis, der fastslår, hvorledes sygedagene skal beregnes i tilfælde af nedsat arbejdstid, delvise raskmeldinger i sygperioden m.v. Retspraksis slår fast, at opsigelsen skal finde sted relativt kort efter, at betingelsen om sygedage er opfyldt, og imens medarbejderen fortsat er syg.

Interessen i at anvende 120-dages reglen er, at funktionærer med længere anciennitet typisk har et opsigelsesvarsel, der er længere end en måned. Opsigelser kræver konkret saglighed, og der skal betales løn i opsigelsesperioden.

Landsretten har nu taget stilling til en situation, hvor en medarbejder blev raskmeldt straks efter, at betingelsen om 120 dages sygdom med løn indenfor de sidste 12 måneder var opfyldt.

Med den nye afgørelse er det slået fast, at arbejdsgivere skal reagere, så hurtigt det er muligt efter, at betingelsen i 120-dages reglen er opfyldt. Hvis arbejdsgiver ikke når at reagere, inden medarbejderen igen har raskmeldt sig, skal opsigelsen finde sted, så snart det igen bliver muligt at opfylde kravet om 120 dage indenfor de seneste 12 måneder.

I den forbindelse, og om beregningen, bemærkes, at antallet af sygedage indenfor den relevante periode naturligvis kan falde (beregningsmæssigt), idet summen beregnes på seneste 12-måneders periode.

Det anbefales således at kontakte en advokat i god tid inden, betingelsen om 120-dages sygdom med løn er opfyldt, for at sikre, at der reageres rettidigt i tilfælde, hvor arbejdsgiver ønsker at anvende bestemmelsen til at opsige med det forkortede varsel