Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
14 oktober 2015

Pas på du ikke aldersdiskriminerer

Der er igennem de seneste år kommet mere og mere fokus på sager om virksomheder, som med baggrund i alder har diskrimineret medarbejdere eller ansøgere til ledige stillinger.

Aldersdiskrimination forekommer, når en virksomhed lader en persons alder være afgørende for et valg/fravalg fremfor andre saglige begrundelser så som faglighed, kvalifikationer og erfaring. Aldersdiskrimination ses ikke kun i forhold til personer, der er langt oppe i årene, men kan også være fravalg af personer på grund af ung alder.

En sådan diskrimination vil være en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven, der således fastslår, at man som arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle medarbejdere og ansøgere til ledige stillinger på grund af deres alder – det være sig i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Frem til 1. januar 2016 er det lovligt at have aftaler om automatisk fratrædelse ved det fyldte 70. år, men en lovændring medfører, at fra denne dato og fremefter vil også sådanne aftaler være i strid med forskelsbehandlingsloven. Du kan læse nærmere om denne ændring i vores nyhedsarkiv.

Godtgørelse

Konsekvenserne af aldersdiskriminerende adfærd kan være meget vidtrækkende for en virksomhed, da en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven kan medføre store godtgørelseskrav fra den diskriminerede.

Har man som arbejdsgiver eksempelvis afskediget en medarbejder med baggrund i dennes alder, vil medarbejderen typisk kunne kræve en godtgørelse på mellem 6-12 måneders løn. Godtgørelsens størrelse afhænger dels af grovheden af diskriminationen, men også medarbejderens anciennitet har betydning – jo højere anciennitet jo flere måneders godtgørelse. Da godtgørelsen fastsættes ud fra månedslønningerne, kan det selvsagt blive meget dyrt ved afskedigelse af en højtlønnet medarbejder.

Det er ikke bare i forhold til en virksomheds ansatte, at man skal være opmærksom på ikke at aldersdiskriminere. Aldersdiskrimination og krav om godtgørelse forekommer også i situationer, hvor virksomheder eksempelvis annoncerer efter medarbejdere.

Hvis en restaurant f.eks. søger efter ”unge tjenere”, vil en ansøger, der bliver fravalgt på grund af sin alder, kunne kræve en godtgørelse. Da den pågældende ikke har været ansat, vil godtgørelsen i sådanne situationer ikke kunne fastsættes ud fra en månedsløn. I stedet bliver godtgørelsen som oftest fastsat til et beløb i niveauet kr. 25.000 – 50.000. Retspraksis viser, at den aldersdiskriminerede ansøger kan blive tilkendt en erstatning til trods for, at det er overvejende sandsynligt, at ansøgeren reelt ikke havde til hensigt at sige ja, hvis virksomheden havde tilbudt en ansættelse.

Bevisbyrde/afgørelse

Når en person påberåber sig at være blevet udsat for aldersdiskrimination af en virksomhed, er det i første omgang den diskriminerede, der har bevisbyrden for, at forskelsbehandling har fundet sted.

Foreligger der omstændigheder, der indikerer, at alderen har haft betydning i sagen, vil der være en formodning for diskrimination. Det indebærer, at bevisbyrden vendes, således at det herefter er virksomheden, der skal sandsynligere, at der ligger andre reelle og sagligt begrundede hensyn bag.

En sag om aldersdiskrimination kan indbringes for ligebehandlingsnævnet eller direkte til domstolene.

Det er gratis at indbringe en sag for ligebehandlingsnævnet, mens der skal betales almindelig retsafgift, hvis sagen anlægges hos domstolene. Ligebehandlingsnævnet har en sagsbehandlingstid på ca. ni måneder. Ligebehandlingsnævnet kan afvise en sag, hvis en væsentlig del af bevisførelsen forudsætter afhøringer.

En afgørelse fra ligebehandlingsnævnet kan ikke fuldbyrdes gennem fogedretten. Hvis en virksomhed nægter at opfylde en afgørelse fra nævnet, er den forurettede tvunget til at anlægge en sag ved domstolene. Nævnet er i disse situationer forpligtet til at føre sagen for domstolene samt at betale omkostningerne ved sagen, såfremt den diskriminerede ikke kan opnå fri proces eller få retshjælpsdækning via forsikring.

Kontakt Codex Advokater, hvis du har spørgsmål angående eventuel aldersdiskrimination – det kan blive dyrt at overtræde loven.