Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
04 juni 2020

Snart træder nye regler om værdiansættelse af fast ejendom i kraft

Skatteministeren har den 5. maj 2020 sendt et udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret i høring. Udkastet indeholder ændringer, som får betydning ved generationsskifte af fast ejendom. Blandt andet får ændringen konsekvenser for forældre, som har investeret i en lejlighed som forældrekøb og som på sigt gerne vil sælge lejligheden videre til sine børn. Disse forældre bør overveje, om man skal overdrage lejligheden nu.

Reglerne om værdiansættelse i dag

Efter de nugældende regler kan blandt andet forældre ifølge værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af den 17. november 1982 overdrage fast ejendom til sine børn til en værdi, der ligger 15 % under eller over den senest offentlige ejendomsvurdering uden, at der skal betales gaveafgift.

Fordi ejendomspriserne er steget siden den senest offentlige ejendomsvurdering fra 2011, kan man som forældre, efter reglerne i dag, overdrage ejendommen til sine børn til en værdi, der ligger under den aktuelle handelsværdi.

Ændringer i det nye udkast

Skatteministeren vil med et nyt værdiansættelsescirkulære ændre på ovenstående praksis. Fremover skal de nye offentlige ejendomsvurderinger lægges til grund ved overdragelser inden for bo- og gaveafgiftskredsen.

Samtidig ændres 15 %-reglen til 20 % således, at man kan overdrage ejendommen med en værdi, der ligger 20 % over eller under de nye offentlige ejendomsvurderinger uden, at der skal betales gaveafgift.

I det nye udkast indsættes desuden, at 20 %-reglen ikke kan anvendes, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Praksis angående særlige omstændigheder blev indført af Højesteret i 2016, men er med den nye ændring nu indarbejdet direkte i cirkulæret.

Ændringen får umiddelbart kun virkning for de overdragelser, hvor der er foretaget en vurdering af ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov. Det fremgår ikke af ændringscirkulæret, hvad der gælder for overdragelser, hvor ejendommen endnu ikke er vurderet efter den nye ejendomsvurderingslov.

Konsekvens

De nye ejendomsvurderinger antages at ligge væsentligt tættere på den reelle handelspris for ejendommen end de seneste vurderinger fra 2011. Konsekvensen bliver derfor, at overdragelsen af den faste ejendom skal ske til en højere pris, hvis man skal undgå betaling af gaveafgift på 15 %.

Desuden kan den højere ejendomsværdi få betydning for en eventuel skattepligtig ejendomsavance for overdrageren, idet ejendomsavancen bliver minimeret eller undgået, hvis man som overdrager kan sælge ejendommen til en lavere værdi.

Anbefaling

Hvis man påtænker at gennemføre et generationsskifte for en fast ejendom, anbefales det på baggrund af ovenstående, at man overvejer, om det vil være fordelagtigt at udføre overdragelsen inden cirkulærets ikrafttræden den 1. juli 2020.