Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
21 november 2022

Flere kommunale opgaver selskabsgøres i de kommende år

En række kommunale opgaver bliver i denne tid flyttet ud i selskaber ejet af kommunen. Allerede i 2010 blev vand- eller spildevandsforsyning selskabsgjort, hvorfor kommunerne i snart mange år har haft mulighed for at danne sig erfaringer med at være selskabsejer.

Affaldssektoren gik indtil for nyligt fri fra lovkrav til den kommunale organisering, men det blev ændret ved den politiske aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020, som foreløbigt har resulteret i lov nr. 898/2022 og ændringer af affalds- og affaldsaktørbekendtgørelserne, herunder med krav om selskabsgørelse af kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse inden udgangen af 2023. Videre implementering af klimaplanen for affaldssektoren skal ske med et nyt lovforslag om bl.a. selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæggene, som ifølge det offentliggjorte lovprogram forventes fremsat i januar. Det kan regeringsdannelsen efter folketingsvalget dog ændre på.

Landsskatterettens momsfritagelse for kommunernes affaldsindsamling og et ønske om adskillelse af myndighedsopgaver og driftsopgaver førte til en ny politisk aftale om mere selskabsgørelse, jf. nærmere herom nedenfor.

Anlæg til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse

De kommuner, der ønsker at deltage i aktiviteter med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, skulle senest den 30. september 2022 anmelde dette til Forsyningstilsynet, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen § 45, stk. 1. En række kommuner – og fælleskommunale selskaber – gjorde dette, og Forsyningstilsynet har offentliggjort en liste over de anmeldte anlæg: https://forsyningstilsynet.dk/media/11254/anlaeg-der-har-anmeldt-deltagelse-paa-overgangsordningerne.pdf

Den 1. januar 2023 er der frist for at indsende oplysninger om anlæggets stand, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen § 45, stk. 3, og senest den 31. marts 2024 skal kommunerne anmelde, at aktiviteterne er udskilt i aktie- eller anpartsselskaber jf. affaldsaktørbekendtgørelsen § 46, stk. 1, som skal være udskilt senest den 1. januar 2024, jf. miljøbeskyttelseslovens § 49 h, stk. 1.

Med andre ord vil selskabsgørelsen af anlæg til materialenyttiggørelse i store dele foregå i løbet af 2023. Den korte frist fik kommunerne til at anmelde ud fra princippet – heller lidt for meget end lidt for lidt. Som led i den videre proces er det vigtigt, at kommunen foretager en tilbundsgående vurdering af, om det rent faktisk giver mening at gennemføre selskabsgørelse af de anmeldte anlæg, og hvilket selskab der i givet fald skal til for opfylde lovens krav.

Levering af affaldsydelser og affaldsforbrændingen

Videre blev der som nævnt ovenfor den 30. august 2022 indgået en politisk aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Der er en række usikkerheder om, hvordan aftalen i sidste ende kommer til at udmønte sig, herunder om ikke brofaste øer bliver undtaget kravet, og om deponeringsanlæg også skal selskabsgøres.

Der forventes, at den endelige lov om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser kan træde i kraft i 2024. Herudover forventes det, at der efter lovens ikrafttrædelse vil være en overgangsperiode, inden arbejdet med selskabsgørelsen skal være fuldført. Der er p.t. ikke meldt noget ud om, hvor lang denne overgangsperiode kan forventes at være.

Det er også uklart, hvorvidt selskabsgørelsen i medfør af 30. august 2022-aftalen skal følge linjerne i den selskabsgørelse, som er lagt ud for affaldsforbrændingsanlæggene i den oprindelige klimaplan fra 2020. I princippet er affaldsforbrændingsanlæggene også omfattet af ordlyden af den nye aftale, men der er en række krav til selskabsgørelsen af affaldsforbrændingsanlæggene i den oprindelige klimaplan, herunder eksempelvis kravet om anvendelsen af statens ejerskabspolitik og krav til kommunens minimumsejerskab, og det er uklart, om disse krav fastholdes, og om de skal overføres til hele den selskabsgjorte affaldssektor.

Affaldsforbrændingsanlæggene, herunder selskabsgørelsen, er umiddelbart ”next in line”, når det kommer til lovforslagene, der skal implementere klimaplanen. Med de mange uklarheder, er der god grund til ikke at forhaste sig ud i en proces, før rammebetingelserne er nærmere fastlagt.

Codex Advokater følger affaldssektorens retlige udvikling tæt. Bl.a. her Jacob Brandt gennem mere end 10 år været formand for DAKOFA’s netværk for affaldsjura. Codex Advokaters afdeling for selskabsret står desuden klar til at bistå med rådgivning om de strategiske overvejelser omkring selskabets etablering og struktur, ligesom Codex Advokater naturligvis er klar til at forestå stiftelsen af selskaberne samt kommunens overdragelse af medarbejdere, aktiver mv. til selskaberne.

Webinar

Spørgsmål om selskabsgørelse, men også samspillet mellem kommunen og dens selskaber, bliver mere og mere relevant at forholde sig til.

På denne baggrund afholder Codex Advokater den 5. december 2022, klokken 14.00-15.15 et webinar over Teams, for at kridte den selskabsretlige bane op i forhold såvel selskabets etablering, indre liv og opgavefordelingen mellem myndighed og drift.

Den nuværende agenda er:

Selskabsgørelse i et overordnet perspektiv. herunder

    • Hvilke organer findes i et anparts- eller aktieselskab, og hvad er spillereglerne mellem direktionen, bestyrelsen og generalforsamlingen – dvs. aktionæren (i dette tilfælde kommunen)?
    • Hvor lidt kan man nøjes med for at opfylde kravet om selskabsgørelse?
    • Kravene til sammensætningen af selskabets bestyrelse, herunder optimal sammensætning af bestyrelsesmedlemmer
    • Overdragelse af medarbejdere, aktiver, kontrakter mv. fra kommunen til selskabet
    • Sondring mellem myndighedskompetence og driftsherrekompetence

Der tages dog forbehold for eventuelle senere ændringer i dagsordenen. På webinaret vil Partner Lars Egeskov Jespersen og Partner Jacob Brandt belyse emnerne.

Såfremt du/i ønsker at tilmelde jer webinaret, kan du/i sende en mail til kursus@codexlaw.dk med oplysninger om ansættelsessted. Så vil vi besvare jeres mail med en bekræftelse samt et link til webinaret.