Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
22 juni 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Regeringen har fremsat et lovforslag om ansættelsesbeviser og mindstekrav til arbejdsvilkår. Lovforslaget er nu endeligt vedtaget, og reglerne træder i kraft den 1. juli 2023.

Som Codex Advokater tidligere har beskrevet ved blogindlæg af den 24. november 2022 (https://www.codexlaw.dk/ny-lov-om-ansaettelsesbeviser-og-visse-arbejdsvilkaar/), indebærer lovforslaget følgende væsentlige ændringer i forhold til de nugældende regler:

Anvendelsesområdet for loven udvides. Alle arbejdstagere med et ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør 3 timer eller flere pr. uge over en periode på 4 uger, omfattes.

Oplysningspligten skærpes. Fremover skal arbejdsgiveren inden 7 kalenderdage efter første arbejdsdag udlevere grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet, og øvrige oplysninger skal gives inden 1 måned efter.

Der indføres visse mindstekrav til arbejdsvilkår. De nye regler indebærer bl.a., at en prøvetid ikke må overstige 6 måneder eller ¼ af ansættelsestiden i tidsbegrænsede ansættelsesforhold. Som udgangspunkt har arbejdstageren ret til bibeskæftigelse, medmindre dette er uforeneligt med det bestående ansættelsesforhold.

De nye regler indebærer delt bevisbyrde ved sager om opsigelse eller anden ugunstig behandling i strid med loven. Dette medfører, at når arbejdstageren har fremført faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at arbejdstageren er blevet afskediget eller udsat for anden ugunstig behandling, fordi denne har udøvet sine rettigheder i henhold til den nye lov eller fremsat klage til arbejdsgiveren om at sikre overholdelse af rettigheder som nævnt i loven, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at dette ikke er tilfældet.

Ændringer i arbejdsvilkår skal oplyses skriftligt til den ansatte senest på dagen for ændringernes ikrafttræden.

Der findes flere situationer, hvor de nye regler ikke vil finde anvendelse. Dette gælder bl.a. mindstekravene vedrørende arbejdsvilkår, som ikke finder anvendelse i forhold til arbejdstagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, som dækker hele det danske område, og som sikrer den overordnede beskyttelse af den pågældende medarbejder.

For så vidt angår medarbejdere ansat inden den 1. juli 2023 skal disse ikke have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg hertil. Hvis medarbejderen anmoder om oplysninger efter den nye ansættelsesbevislov, skal arbejdsgiveren dog udlevere disse senest inden for otte uger efter, at anmodningen blev fremsat.