Kan vi hjælpe dig?

Udfyld formularen eller ring til os 7572 4100

reCAPTCHA is required.
16 juni 2017

Planloven er blevet “moderniseret”

Med virkning fra 15. juni 2017 er der gennemført en række ændringer i planloven. Det overordnede formål er at give kommuner, virksomheder og borgere bedre rammer for at skabe udvikling og vækst i hele landet. Virkemidlerne er regellempelser, kombineret med en ligestilling af erhvervshensyn og naturhensyn. Ændringerne har bred politisk opbakning.

Lempelserne i landzone, kystområder og sommerhusområder er mange og detaljerede. I hovedtræk er der tale om, at det i landzone bliver lettere at udvide og ændre anvendelse af eksisterende helårsbebyggelse uden landzonetilladelse. Særligt for landbrugsejendomme bliver det også nemmere at opføre ny bebyggelse uden at skulle indhente tilladelse.

For kystområder er der sket lempelser i ”kystnærhedszonen”, dvs. 3 km fra kysten og ind i landet. I dette område kan der udpeges udviklingszoner, hvor der nemmere kan opnås landzonetilladelse til nyt byggeri og anvendelse. Der kan tillige etableres sommerhuse i zonen. Gennemførelse af disse tiltag skal dog gå gennem ministeriet, som derved får veto til at vurdere og prioritere de indkomne ønsker gennem landsplansdirektiver.

For sommerhusområder bliver benyttelsesperioden på tidligere 26 uger udvidet til 34 uger, idet marts og oktober nu også kan bruges. Desuden får pensionister mulighed for at benytte et sommerhus til helårsbolig allerede efter 1 års ejerskab, mod tidligere 8 år.

Detailhandlen opnår forbedrede vilkår, idet dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker nu kan blive større. De gamle maksimumgrænser forhøjes eller ophæves. Dette gælder dog kun for områder, hvor der ikke er en lokalplan.

For produktionserhverv kan man fremover foretage planlægning for støjfølsom anvendelse. Omkring tungere erhvervsområder skal der udpeges såkaldte konsekvensområder til brug for fx lettere er-hvervsformål. Hensigten er at dette skal virke som støjafskærmning, så miljøkonflikter om støj kan undgås.

De processuelle regler, dvs. reglerne for sagsbehandling og konflikthåndtering, lempes også. Hensigten er mere fleksibilitet. Kommunerne får forbedret mulighed for at give dispensationer fra lokalplanerne midlertidigt og med en tidsbegrænsning på 3 år. Der kan tillige ske forkortning af høringsperioden fra 8 uger til 2 eller 4 uger, hvis der er tale om mindre lokalplanændringer. Vurderingen tilkommer kommunen i det konkrete tilfælde.

Der etableres også en ny klageinstans, Planklagenævnet, til at behandle klager over de kommunale afgørelser. Der skal dermed ikke længere klages til Natur- og Miljøklagenævnet. Planklagenævnets afgørelser vil fremover være praksisdannende på området.

Planlovsændringerne har været omfattende debatteret politisk. Det opnåede resultat er blevet til i forhandling mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Politisk er det et forhandlingsresultat, og man må formode, at det brede flertal vil give reglerne en lang levetid.